Кафедра організації виробництва та управління персоналом

#13-14 от 17.05.2005

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу кафедри ОВ та УП в 2002–2004 роках становить 40 штатних одиниць.

На кафедрі 5 професорів, доктор економічних наук, 65 % викладачів мають вчений ступінь кандидата економічних наук та звання доцента. Викладачі, які мають вчену ступінь і звання доцента складають 64,7 відсотків, а професори – 17,6 відсотків.

Базова освіта всіх викладачів відповідає дисциплінам, що викладаються, у тому числі: 32 викладачі мають базову економічну освіту, 8 викладачів – технічну освіту.

Під керівництвом д. е. н. Професора П.Г. Перерви створена наукова школа з напрямку “Економічні проблеми інноваційної діяльності”, За даним напрямком ведеться підготовка четирьох кондидатських та однієї докторської дисертації.

Ряд наукових напрямків, які знаходяться в колі наукових інтересів вчених кафедри, розробляються як ініціативні теми без фінансової підтримки в рамках індивідуальних навчальних планів викладачів кафедри. До цих напрямків відносяться НДР з удосконалення економіки та організації виробництва і збуту продукції в різних галузях промисловості. Особливу зацікавленість вчені кафедри виявляють до машинобудівної, хімічної, фармацевтичної, електротехнічної та хімічної галузей промисловості. Всі ініціативні наукові теми кафедри координуються Південно-Східним науковим центром НАН України.

Підвищенню ефективності наукових розробок, що виконуються на кафедрі, багато в чому допомагають широкі наукові та навчальні зв’язки викладачів кафедри та співробітників провідних університетів ринково розвинутих країн світу. Кафедра має угоди про співробітництво в галузі науково-начальної роботи з Магдебурзьким університетом Отто фон Геріке (Німеччина), університетом штату Айова (США), Мішкольцським університетом (Угорщина), Софійським університетом (Болгарія), Пуштинським університетом (Румунія). Ці зв’язки дозволяють кафедрі підвищити якість навчання студентів шляхом удосконалення навчальних планів, доведення їх до норм та стандартів провідних європейських університетів. Ряд студентів проходить навчальні та виробничі практики в Німеччині, Угорщині, Румунії, США. З Магдебурзьким університетом Отто фон Геріке кафедра має угоду на проведення включеного навчання студентів. Цю можливість уже використали 12 студентів. Велику користь має кафедра від періодичних стажувань викладачів в університетах США та Європи. За останні роки в університетах Айови, Магдебурга та Мішкольця стажувалися 7 викладачів кафедри. В 2004 році пройшла стажування в Мішкольцському університеті (Угорщина) випускниця магістратури 2005 року зі спеціальності “Інтелектуальна власність” Т. Якименко, а в Магдебурзькому університеті (Німеччина) – магістр М. Гаврись.

В 2004 році став реальністю спільний науковий проект TEMPUS/TASIS з партнерами з Університету м. Льєжа (Бельгія) та Донецьким національним технічним університетом за участі кафедри ОВ та УП. Цей проект присвячений підготовці освітянського простору України до вимог Болонського процесу.

До виконання наукових робіт та розробок активно залучаються студенти, що навчаються за програмами бакалавра, спеціаліста, магістра.

Проведення науково-дослідних робіт на кафедрі надійно забезпечене сучасною обчислювальною технікою та можливостями виходу до глобальної світової інформаційної мережі.

За останні роки викладачами та співробітниками кафедри опубліковано більш як 100 наукових праць, серед яких дві монографії, шість навчальних посібників із грифом Міністерства освіти та науки України. Постійно (3–6 разів на рік) виходить за редакцією вчених кафедри тематичний збірник наукових робіт “Технічний прогрес і ефективність виробництва”. В 2004 році випущено 6 збірників, у яких опубліковано 264 наукові статті вчених та студентів НТУ “ХПІ”. Кафедра є співорганізатором Міжнародної наукової конференції “MicroСАD”, де вчені кафедри керують проведенням наукової секції “Сучасні інформаційні технології в економіці та менеджменті”. В 2004 році в рамках цієї секції було зроблено 47 наукових доповідей.

Кафедра підтримує ділові та наукові контакти з колишніми випускниками, які продовжують навчання та ведуть наукову роботу в навчальних закладах за межами України.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет