О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

У Вченій раді


#12-13 от 14.06.2017

Засідання Вченої ради університету 2 червня розпочалося, за традицією, із вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.

Далі Вчена рада затвердила пропозиції щодо складу Наглядової ради університету, про які доповів ректор Є. І. Сокол, та зміни у складі Вченої ради НТУ «ХПІ», доповідач – голова Вченої ради, професор Л. Л. Товажнянський.

Із доповіддю «Аналіз складу та шляхи покращення наукового рівня професорсько-викладацького складу університету з метою підвищення якості вищої освіти» виступив ректор, професор Є. І. Сокол та від комісії – професор В. Б. Клепіков. Після обговорення цього важливого питання Вчена рада прийняла відповідну постанову.

«Роль наукової бібліотеки НТУ «ХПІ» в підвищенні якості наукової, навчальної і виховної роботи та визнанні університету в світі» – такою була тема доповіді директора бібліотеки Л. П. Семененко. Обговорили члени Вченої ради і доповідь С. П. Землянської «Значення газети «Політехнік» у покращенні інформаційного поля університету та виховної роботи серед студентів та викладачів» і прийняли постанову, з проектом якої виступив професор Я. В. Тарароєв.

Підтримала Вчена рада пропозиції проректора, професора А. П. Марченка про висунення роботи «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної IT-підтримки діяльності інноваційного університету» (автори – науковці Вінницького національного технічного університету) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року в номінації «Вища освіта» та роботи «Навчально-методичний комплекс «Теоретична електротехніка та метрологія» (Сумський державний університет) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року в номінації «Вища освіта».

Голова профспілкової організації співробітників НТУ «ХПІ» А. Й. Фомін доповів про виконання первинною профспілковою організацією постанови президії Харківської обласної організації профспілок працівників освіти та науки «Про дотримання законодавства про освіту в частині нормування та оплати праці працівників НТУ «ХПІ» та реалізацію прав і повноважень, наданих Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Заслухані були на засіданні Вченої ради звіти голови спеціалізованої вченої ради 64.050.17 (голова спецради професор А. В. Кіпенський), докторанта кафедри промислової та біомедичної електроніки С. С. Лапти.

Схвалила Вчена рада питання про відкриття підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за спеціалізацією «Комп’ютерні системи керування технологічними процесами» з 2017/2018 навчального року зі скороченим терміном навчання (доповідач – завідувач кафедри «Ливарне виробництво» О. В. Акімов).

Були затверджені навчальні плани підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою денної та заочної форм навчання (термін навчання 1 рік 4 місяці); навчальні плани підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» за освітньо-науковою програмою денної форми навчання (термін навчання 1 рік 9 місяців) за усіма спеціальностями університету, освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (доповідач – начальник навчального відділу В. Я. Бортніков).

Вчена рада рекомендувала до друку наступні наукові видання: навчальний посібник «Лідерські якості професійної діяльності» автори: Романовський О. Г., Гура Т. В., Резник С. М., Панфілов Ю. І., Головешко Б. Р., Бондаренко В. В. із грифом Вченої ради НТУ «ХПІ»; монографія «Безпека та моніторинг енергосистем безпілотними літальними апаратами», автори: Є. І. Сокол, О. Г. Гриб, М. М. Резинкіна, Г. А. Сердерович, С. В. Бабак, С. Ю. Шевченко, Д. А. Гапон, А. О. Зуєв, С. В. Швець, Т. С. Ієрусалімова; монографія «Учет и компенсация реактивной мощности при несимметричных режимах работы систем электроснабжения», автори: Е. И. Сокол, Ю. А. Сиротин, О. Г. Гриб, В. Г. Сыченко, Д. А. Босый, Д. А. Гапон, С. В. Швец, Т. С. Иерусалимова, Р. Н. Лисиченко; навчальний посібник «Расчет релейной защиты и систем автоматики в электроэнергетике», автори: Е. И. Сокол, О. Г. Гриб, В. Г. Сыченко, А. А. Данилов, В. Н. Баженов, Ю. В. Владимиров, Д. А. Гапон, С. В. Швец, Т. С. Иерусалимова, Н. В. Рудевич; вісник НТУ «ХПІ», серія «Інформатика та моделювання», 2017; журнал «Електротехніка і електромеханіка»; журнал «Сучасні інформаційні системи» №1, 2017 р.

Затверджено також положення про табірну комісію НТУ «ХПІ» (доповідач – проректор, професор Ю. І. Зайцев)

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет