У Вченій раді

[О. Пермяков, заступник голови Вченої ради]
#20-21 от 17.11.2016

4 листопада 2016 р. відбулося засідання Вченої ради університету, на якому за порядком денним розглянуто наступні питання та прийняті відповідні рішення

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів студентам та співробітникам університету

Присвоєно вчене звання доцента та вручений атестат Ширяєвій Наталі Володимирівні (кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів).

Дипломи кандидата наук отримали Бойко Антон Миколайович, Берлізєва Тетяна Вікторівна, Замула Олена Василівна.

Дипломом за участь у фестивалі науки, техніки і сучасних технологій «Interpipe Tech Fest» нагороджений Семенов Сергій Геннадійович.

Українська спілка ветеранів Афганістану нагородила Почесною грамотою ректора НТУ «ХПІ» Сокола Євгена Івановича за активне сприяння діяльності Харківської обласної спілки ветеранів. Спілка ветеранів Афганістану відмітила подякою проректора університету Сакару Юрія Дмитровича, завідувача кафедри технології жирів та продуктів бродіння Гладкого Федора Федоровича, завідувача кафедри автоматизованих електромеханічних систем Клепікова Володимира Борисовича, директора Музею історії НТУ «ХПІ» Бистріченко Ганну Валентинівну. З привітальним словом до колективу університету звернувся голова Харківської обласної спілки ветеранів Афганістану Рижков Володимир Миколайович.

2. Нові підходи до оптимізації структури університету

Була заслухана доповідь ректора НТУ «ХПІ», професора Сокола Є. І. Відбулося обговорення програми реструктуризації університету у відповідності до положень Закону України «Про вищу освіту». З проектом рішення від комісії Вченої ради університету виступив професор Годлевський М. Д. Рішення прийнято при одному голосі проти та одному, що утримався.

3. Підсумки прийому до аспірантури за програмами докторів філософії (PHD)

З доповіддю виступила начальник відділу підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, доцент Штефан Вікторія Володимирівна. Щодо забезпечення прийому в 2016 році було проведено роботу по ліцензуванню 32 спеціальностей з розробкою навчальних планів та освітньо-наукових програм, навчальних програм дисциплін. Відбулося відкриття докторантури за 12 спеціальностями. Все це дозволило забезпечити зарахування до аспірантури на очну (денну) форму навчання 60 осіб (бюджет), 8 (контракт) громадян України та 4 іноземця. На очну (вечірню) форму навчання зараховано 32 особи (бюджет). На заочну форму навчання зараховано 3 (контракт) громадянина України та 2 іноземця. У докторантуру зараховано 4 особи на бюджетну форму навчання та 1 особа на контрактну. Загалом до аспірантури зараховано 109 осіб та 5 осіб зараховано до докторантури.

4. Представлення до вчених звань

За результатами обговорення та голосування Вчена рада підтримала представлення до вченого звання професора НТУ «ХПІ» Набоку Олену Володимирівну (кафедра технології машинобудування та металорізальних верстатів).

5. Конкурс на заміщення вакантних посад

За результатами обговорення та голосування Вчена рада підтримала призначення на посаду декана Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» к. т. н., доцента Горбулика Володимира Івановича, призначення на посаду завідувача кафедри автоматики та управління в технічних системах д. т. н., професора Качанова Петра Олексійовича, призначення на посаду професора кафедри геометричного моделювання та комп’ютерної графіки к. т. н. доцента Адашевську Ірину Юріївну, призначення на посаду професора кафедри гідравлічних машин к. т. н., доцента Дранковського Віктора Едуардовича, призначення на посаду професора кафедри охорони праці та навколишнього середовища к. т. н., професора НТУ «ХПІ» Древаля Олександра Миколайовича, призначення на посаду професора кафедри фізики металів та напівпровідників д. ф.-м. н., професора Зубарєва Євгена Миколайовича, призначення на посаду професора кафедри двигунів внутрішнього згоряння д. т. н., професора Прохоренка Андрія Олексійовича, призначення на посаду професора кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами к. психол. н., доцента Фурманця Бориса Івановича, призначення на посаду професора кафедри гідравлічних машин к. т. н., с. н. с. Ценципера Адольфа Ісааковича, призначення на посаду професора кафедри промислової та біомедичної електроніки д. т. н., професора Щапова Павла Федоровича.

6. Звіт докторанта кафедри обчислювальної техніки та програмування, доцента Філатової Ганни Євгенівни

За результатами звіту Вчена рада схвалила роботу докторанта.

7. Звіт спеціалізованої вченої ради Д64.050.04

За результатами доповіді голови спеціалізованої вченої ради професора Клепікова Володимира Борисовича Вчена рада схвалила роботу спецради. За останні два роки спецрада провела 12 засідань, на яких відбувся захист 2 докторських (2 докторантами НТУ «ХПІ») та 9 кандидатських дисертацій (7 аспірантами та співробітниками НТУ «ХПІ»).

8. Затвердження форми індивідуального плану аспіранта

Начальник відділу підготовки спеціалістів вищої кваліфікації Штефан В. В. доповіла про розробку нової форми індивідуального плану аспіранта, яка повністю відповідає вимогам підготовки за програмами докторів філософії (PHD). Вчена рада затвердила нову форму індивідуального плану аспіранта.

9. Про зміну назви кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу на кафедру автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу

За результатами доповіді завідувача кафедри професора Подустова М. О. Вчена рада затвердила зміну назви кафедри.

10. Про зміну назви кафедри систем та процесів управління на кафедру комп’ютерного моделювання процесів та систем

За результатами доповіді завідувача кафедри Бреславського Д. В. зміни затверджено.

11. Про затвердження навчальних планів для студентів терміном навчання три роки на базі ОПП молодшого спеціаліста за спеціальністю 101 «Екологія» на кафедрі хімічної техніки і промислової екології

За результатами доповіді професора Шапорєва В. П. навчальні плани затверджено.

12. Про затвердження назви докторської дисертації

Вчена рада затвердила назву дисертації доценту кафедри інтегрованих технологій машинобудування Гаращенку Ярославу Миколайовичу у редакції «Наукові основи технологічної підготовки матеріалізації складних виробів адитивними методами».

13. Про рекомендацію до друку наукових видань

Вчена рада рекомендувала до друку: збірник наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ» (тематичний випуск «Техніка та електрофізика високих напруг»); підручник – Мілих В. І., Павленко Т. П. «Електропостачання промислових підприємств» (з наданням грифу Вченої ради університету); монографію – Краснокутська Н. С., Товма О. А. «Управління діловою репутацією торговельного підприємства»; навчальний посібник – Грінченко М. П., Лобач О. В., Гринченко М. А. «Менеджмент якості в аспекті конкурентоспроможності об’єктів» (з наданням грифу Вченої ради університету); навчальний посібник – Неміровський І. А. «Современные источники энергии» (з наданням грифу Вченої ради університету); навчальний посібник – «Загальна хімія» за редакцією проф. Булавіна В. І. (з наданням грифу Вченої ради університету).

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет