О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Запорука розвитку наукових шкіл


#5 от 02.04.2020

16 спеціалізованих вчених рад діють у нашому університеті, їх робота переконливо демонструє невпинне професійне зростання науковців Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», їх вагомий науковий доробок. Тільки протягом 2019 року в цих радах захищено 59 кандидатських і 11 докторських дисертацій. Відповідно 50 та 10 із них належать політехнікам.

У спеціалізованій вченій раді Д 64.050.03, яка існує з 1962 року, захищають дисертації за трьома спеціальностями: технічна елек- трохімія, технологія неорганічних речовин та технологія тугоплавких неметалічних матеріалів. У різні роки її очолювали академіки України В.І. Атрощенко і А.С. Бережний, доктори технічних наук, професори М.І. Рищенко, Г.І. Гринь, Г.В. Лісачук, завдяки яким створені та ефективно працюють наукові школи на провідних хімічних кафедрах, відомі своїми досягненнями в напрямках: дослідження багатокомпонентних оксидних систем та фізичної хімії тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; електрохімічних процесів в технічній електрохімії; каталітичних та масообмінних процесів у технології зв’язаного азоту, метанолу, каталізаторів. За останні два роки проведено понад 25 засідань спеціалізованої вченої ради, захищено 15 дисертацій науковцями Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Львова. У 2019 році захищена 1 докторська дисертація: В.В. Штефан (наук. консультант д. т. н., проф.Г.Г. Тульський) та 6 кандидатських дисертацій: О.І. Фесенко (наук. керівник д. т. н., доц. О.В. Саввова), В.М. Шумейко (д. т. н., проф. Г.М. Шабанова), О.В. Сьомкіна (д. т. н., проф.Б.І. Байрачний), В.Л. Топчий (д. т. н., доц. О.В. Саввова), Д.В. Петров (д. т. н., проф. Л.Л. Брагіна), М.В. Кислиця (асп. УкрДАЗТ, наук. керівник д. т. н., проф. Е.С. Геворкян — член спеціалізованої вченої ради).

Вже на початку 2020 року захищена 1 докторська дисертація О.П. Рижовою — проректором Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро) та 2 кандидатських дисертації: Ю.І. Сачанова (НТУ «ХПІ», д. т. н., проф. М.Д. Сахненко), М.В. Шапіда — аспірант Національного університету «Львівська політехніка». Базовими для роботи ради є кафедри НТУ «ХПІ»: хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології (завідувач д. т. н. В.В. Казаков), на якій плідно працює наукова школа «Каталітичні та масообмінні процеси в технологіях зв’язаного азоту, метанолу, каталізаторів в паливно-енергетичному комплексі»; кафедри технічної електрохімії (завідувач проф. Г.Г. Тульський) та фізичної хімії (проф. М.Д. Сахненко) — наукова школа «Наукові основи електрохімічних процесів в технічній електрохімії»; кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей (завідувач проф. Я.М. Пітак), де створено наукову школу «Фізико-хімічні основи створення нових жаростійких неорганічних матеріалів і покриттів», виконано розробки ефективних вогнетривких матеріалів для інтенсифікації виплавки чорних та кольорових металів, розроблено наукові основи технології теплостійких покриттів для захисту металів від високотемпературної корозії, нових в’яжучих матеріалів поліфункціонального призначення з високими фізико-механічними властивостями, зокрема для радіаційностійких бетонів, легкотопких склоемалевих покриттів для сталевих виробів, поліфункціональних покриттів для кераміки.

До складу спеціалізованої вченої ради рекомендовано провідних вчених України, які представляють наукові школи як Національного технічного університету «ХПІ», так і інших вузів та провідних фахових науково-дослідних інститутів України: доктори технічних наук, професори Г.В. Лісачук (голова ради) — керівник науково-дослідної частини НТУ «ХПІ»; М.Д. Сахненко (заступник голови) — завідувач кафедри фізичної хімії; І.М. Рищенко — директор ННІХТІ; М.О. Подустов — завідувач кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем і екологічного моніторингу; О.М. Близнюк — завідувач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії (усі з НТУ «ХПІ»). Д. т. н. С.М. Логвінков представляє Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, д. т. н., проф. М.І. Ворожбіян — Українську державну академію залізничного транспорту, д. т. н., проф. Е.С. Геворкян — Українську державну академію залізничного транспорту, д. т. н., проф. В.О. Панасенко — Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії, д. т. н., проф. В.Л. Чергинець — Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ.

Потужна база наукових шкіл НТУ «ХПІ», висококваліфікований склад спеціалізованої вченої ради забезпечують високий рівень вимог при попередньому розгляді та захисті дисертацій, кваліфіковану оцінку якості робіт, актуальності та новизни, їх значення для теорії та практики. Рада і надалі буде орієнтувати здобувачів на проведення наукових досліджень, які мають важливе значення для потреб України. Результати досліджень та пропозиції здобувачів, дисертації яких рада прийматиме до захисту, будуть рекомендуватися до впровадження і використання підприємствам відповідних галузей промислового комплексу України.

Галина Шабанова, д. т. н., професор, вчений секретар ради, заступник директора з наукової роботи ННІХТІ НТУ «ХПІ». На знімку Ігоря Гаєвого: засідання ради під головуванням професора Г.В. Лісачука та вченого секретаря, професора Г.М. Шабанової.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет