О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Творчих успіхів і натхнення!


#13 от 18.06.2019

22 червня виповнюється 70 років завідувачу кафедри «Електричні машини», професору, доктору технічних наук Володимиру Івановичу Мілих.

Він закінчив Харківський політехнічний інститут у 1972 р. і почав трудову діяльність інженером Особливого дослідно-конструкторського бюро ФТІНТ АН УРСР, а з 1974 р. вже понад 45 років працює в НТУ «ХПІ». Пройшов шлях аспіранта, асистента, ст. викладача, доцента і професора кафедри загальної електротехніки і у 2004 р. став завідувачем кафедри «Електричні машини».

В. І. Мілих – відомий вчений в галузі електротехніки та електромеханіки. Постійно є керівником та відповідальним виконавцем держбюджетних та госпдоговірних НДР у таких наукових напрямках, як дослідження та удосконалення турбогенераторів, асинхронних дви-гунів, машин постійного струму, електричних машин з напівпровідниковими перетворюва-чами струму, лінійних двигунів для прискорення літальних апаратів та для сейсморозвідки корисних копалин тощо. За результатами розробок він опублікував понад 185 наукових ста-тей в спеціалізованих наукових виданнях, з них індексовані в наукометричних базах Scopus – 32 та Web of Science – 9, а загалом має 339 наукових публікацій та 8 авторських свідоцтв. Є також автором монографії, двох підручників, 17 навчальних посібників та ще великої кіль-кості інших навчально-методичних розробок. Найбільш відомим став його підручник «Елек-тротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка», багатотисячний тираж якого розійшов-ся в Україні і використовується в різних ВЗО.

Професор В. І. Мілих багато років є членом спеціалізованих вчених рад із захисту ди-сертацій, працював у складі науково-методичної комісії з вищої освіти МОНУ за напрямком «Електротехніка та електромеханіка», підготував доктора та двох кандидатів наук, керує підготовкою двох аспірантів, консультує здобувача ступеня доктора наук. За час керівницт-ва кафедрою її співробітниками захищено 3 докторські та 7 кандидатських дисертацій.

Дуже серйозну увагу В. І. Мілих приділяє роботі зі студентами, які опублікували з ним десятки наукових праць, багаторазово ставали призерами і переможцями Всеукраїнсь-ких студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт. Щорічно працює у складі галузевих конкурсних комісій II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, студе-нти кафедри здобули у Всеукраїнських змаганнях 12 дипломів на олімпіадах і 69 дипломів переможців у конкурсі наукових робіт. Він особисто підготував студентів з 31 переможною роботою.

Професор В. І. Мілих є відповідальним редактором серії «Електричні машини та елек-тромеханічне перетворення енергії» Вісника НТУ «ХПІ», керівником секції «Електромагні-тні та теплові процеси високо використовуваних електричних машин» постійно діючого се-мінару «Наукові основи електроенергетики» Наукової ради НАН України, співорганізато-ром щорічного Міжнародного симпозіуму SIEMA та членом редакційно-видавничої ради університету. А за посадою ще є членом вчених рад Інституту енергетики, електроніки та електромеханіки, а також НТУ «ХПІ». Професор В. І. Мілих – активний автор газети «Полі-технік».

За довгі роки педагогічного стажу ювіляр став висококваліфікованим викладачем, чи-тає низку курсів лекцій, керує дипломним проектуванням. Очолюючи кафедру «Електричні машини», професор В. І. Мілих продовжує її традиції і активно розвиває науково-методичну роботу та зв’язки з профільними підприємствами, на яких студенти проходять усі види прак-тики і працевлаштовуються, очолює наукову школу з електричних машин, що діє на кафедрі.

Професор В. І. Мілих є відомим і авторитетним серед спільноти науковцем і педаго-гом, якого відзначають глибокі фахові знання, відповідальність за доручену справу та високі моральні якості. За високі досягнення у педагогічній, організаційній та науковій праці наго-роджений знаком «Відмінник освіти України», Грамотою Департаменту освіти і науки Хар-ківської обласної адміністрації, Подякою Харківського міського голови та іншими відзнака-ми.

Щиро вітаємо Володимира Івановича з ювілеєм і бажаємо йому міцного здоров’я, подальших успіхів у науково-педагогічній діяльності, довгих років життя!

Дирекція навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електроме-ханіки, колектив кафедри електричних машин, редакція газети «Політехнік»

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет