О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Законодавчо забезпечуємо діяльність університету


[Професор Леонід Товажнянський]
#10 от 15.05.2019

Законодавчо забезпечуємо діяльність університету

«Вчена рада, – відзначається в Законі України «Про вищу освіту», – визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу…».

Виконуючи законодавчу функцію в масштабах університету, Вчена рада має охоплювати всі аспекти життя вузу, вирішувати стратегічні та поточні проблеми і спрямовувати його діяльність. Вже п’ятий рік Вчена рада нашого університету працює в новому, структурованому складі, в ній створено 18 комісій за напрямками діяльності, такими як фундаментальна та теоретична підготовка спеціалістів, якість освіти, науково-дослідницька, міжнародна діяльність, економічна та фінансова робота університету, соціальна політика тощо. Кожна з комісій, очолювана провідним вченим, фахівцем, планомірно аналізує стан справ, розробляє перспективні напрямки й заходи в таких галузях. Діяльність таких комісій, головами яких є переважно завідувачі кафедр, професори, полягає в залученні їх, кожного завідувача, кожного члена ради до активної, справді законодавчої в масштабах університету, діяльності, до реальної можливості впливати на вирішення всіх питань – від призначень на посади, фінансування, проведення ремонтів до глобальних планів розвитку НТУ «ХПІ» та їх втілення. Рішення Вченої ради приймаються до виконання після виходу на їх підставі наказу ректора.

У першому семестрі 2018–2019 навчального року Вчена рада розглянула багато важливих питань діяльності НТУ «ХПІ»: від підсумків і аналізу результатів прийому до університету – до фінансово-господарських питань. Так одразу ж після початку занять, 25 вересня з доповіддю «Про підсумки прийому на всі рівні навчання і завдання щодо прийому в 2019–2020 навчальному році» на засіданні Вченої ради виступив ректор професор Є. І. Сокол, а 30 листопада були затверджені Правила прийому до НТУ «ХПІ» в 2019 році. Додаткові зміни до цих Правил обговорювалися та були затверджені на засіданнях 8 та 25 січня 2019 року.

Так само послідовно і уважно члени ради розглядають проблеми вдосконалення навчального процесу. Так на засіданні 25 вересня обговорювалась доповідь проректора Р. П. Мигущенка про якість навчання українських і іноземних студентів, про збереження їх контингенту, про концепцію дуальної освіти та навчання студентів за індивідуальним графіком. Принципово важливим для діяльності університету є постійне оновлення змісту освіти, створення сучасних навчальних планів. Цьому питанню Вчена рада приділяє постійну належну увагу. Так у минулому семестрі були затверджені нові навчальні плани першого рівня (бакалаврського), бакалаврського та магістерського рівнів з прискореного навчання, а також навчальні плани для підготовки іноземних студентів. Що стосується навчання іноземних громадян, то проблеми його вдосконалення неодноразово були в порядку денному засідань Вченої ради, в тому числі були обговорені і затверджені, наприклад, навчальні плани для підготовки іноземних студентів англійською мовою за окремими спеціальностями.

Звіти голів спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, обговорення та підтримка наукових розробок на висунення їх для отримання Державної премії України, премії Президента України для молодих вчених, рекомендація до друку наукових видань тощо – ці питання були на порядку денному засідань Вченої ради минулого семестру.

Ряд організаційних питань були пов’язані з проведеною реструктуризацією університету, затверджувались Положення про вчені ради окремих навчально-наукових інститутів НТУ «ХПІ».

Щомісяця Вчена рада розглядала та затверджувала таємним голосуванням пропозиції ректорату та методичної ради університету щодо призначення співробітників на посади та присвоєння вчених звань, про що доповідав ректор професор Є. І. Сокол. Заслухали члени Вченої ради у грудні минулого року також звіт ректора про фінансово-господарську діяльність університету за 2018 рік та його пропозиції щодо цієї ділянки на 2019 рік.

Підсумки роботи Вченої ради за першу половину 2018–2019 навчального року у цифрах виглядають так: відбулося 17 представлень до вчених звань, затверджено 28 кандидатур на вакантні посади, заслухано звіти 4 голів спецрад, 4 докторантів. Затверджено 8 освітніх програм, 5 тем докторських дисертацій, 11 положень, надано 48 рекомендацій до друку т. ін.

Професор Леонід Товажнянський, голова Вченої ради НТУ «ХПІ», Почесний ректор університету, член-кореспондент НАНУ

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет