О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


#11 от 19.04.2005

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Національного технічного університету “Харкiвський полiтехнiчний інститут”
на 2005/2006 навчальний рiк

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. До Національного технічного університету “Харкiвський полiтехнiчний інститут” приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які виявили бажання здобути вищу освіту.

2. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

На перший і наступні курси можуть бути зараховані особи, які мають диплом державного зразка про неповну, базову, повну вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незавершену вищу освіту.

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, мають право вступати на перший курс НТУ “ХПІ” на місця державного замовлення, а також для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, і навчання за узгодженими навчальними планами.

3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” та від 05.08.98 № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”.

Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право на освіту нарівні з громадянами України. Мешканці суміжних прикордонних областей Російської Федерації (Додаток 1) мають право на освіту нарівні з громадянами України при наявності відповідних квот.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

Iноземцi українського походження користуються тими ж правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками мiжнародних олiмпiад із загальноосвiтніх предметів, вступне випробування з яких визначено НТУ “ХПІ” як профiлююче для вступу на обрану спецiальнiсть (Додаток 2).

Всі інші іноземці укладають контракт на підготовку з гарантією повної компенсації витрат.

Всі іноземці, в тому числі ті, що користуються правами громадян України, повинні після зарахування пройти реєстрацію у Центрі підготовки іноземних громадян НТУ “ХПІ” протягом місяця після перетину державного кордону України.

4. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в НТУ “ХПІ” незалежно вiд статi, раси, нацiональності, соцiального i майнового стану, роду та характеру занять, свiтоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, вiросповiдання, стану здоров’я, мiсця проживання та iнших обставин.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в НТУ “ХПІ” на конкурсній основі в межах вимог державних стандартів, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати другу вищу освіту за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

5. Прийом до унiверситету здійснюється для пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями бакалавра, спеціаліста, магістра.

Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається стандартами вищої освіти.

6. Фінансування підготовки фахівців в НТУ “ХПІ” здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів;
 • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Обсяги прийому на перший курс НТУ “ХПІ”, а також обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр за рахунок коштів державного бюджету визначаються щорічно Міністерством освіти і науки України з урахуванням видатків Державного бюджету.

7. З метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів, відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” і постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” при вступі до вищих навчальних закладів організовується цільовий прийом.

При доведенні Міністерством освіти і науки України або іншими центральними органами виконавчої влади квот цільового прийому до НТУ “ХПІ” на поточний навчальний рік рiшенням приймальної комiсiї видiляються мiсця для цільового прийому в межах обсягу пiдготовки за державним замовленням, але їх кiлькiсть не повинна перевищувати 25% від державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності).

8. Організацію прийому до НТУ “ХПІ” здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з "Положенням про приймальну комісію НТУ "ХПІ"", затвердженим ректором університету.

Репетиційні та вступні тестування при прийомі на 1 курс проводить Центр незалежного тестування НТУ "ХПІ".

Для проведення співбесід з особами, яким надане право вступу за співбесідою згідно з Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, створюються відповідні комісії.

Для проведення комплексного тестування при прийомі на старші курси підготовки бакалаврів створюються атестаційні комісії.

Для проведення тестування при прийомі на підготовку спеціалістів та магістрів створюються фахові атестаційні комісії.

Склади комісій для проведення співбесід, атестаційних комісій та фахових атестаційних комісій затверджуються наказом ректора університету.

Повноваження приймальної комісії, комісій для проведення співбесід, атестаційних комісій, фахових атестаційних комісій, структурних підрозділів університету з питань організації прийому визначаються ректором відповідно до "Положення про приймальну комісію НТУ "ХПІ"".

Повноваження Центру незалежного тестування НТУ "ХПІ" визначається ректором відповідно до "Положення про Центр незалежного тестування".

Університет оголошує прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями.

Університет створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами з акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей).

НТУ “ХПІ” забезпечує дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

9. Прийом документів від вступників здійснюють технічні приймальні комісії (відбіркові комісії) факультетів та структурних підрозділів університету, склади яких затверджені наказом ректора НТУ “ХПІ”.

Прийом документів від іноземців, які укладають контракт на підготовку з гарантією повної компенсації витрат, здійснює центр підготовки іноземних громадян НТУ "ХПІ".

10. Прийом документiв до НТУ “ХПІ” проводиться:

 • на всi форми навчання на місця держзамовлення – з 20 квiтня по 8 липня.
 • на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – з 20 квiтня по 25 серпня.
 • на заочну та дистанційну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – з 20 квітня протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

11. Вступники подають особисто заяву про вступ до університету, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на навчання за програмами спеціаліста або магістра), форму та джерела фінансування навчання.

До заяви вступники додають:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освiту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) в оригiналi або його ксерокопію, завірену за оригіналом в НТУ “ХПІ” або у встановленому порядку;
 • медичну довiдку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію), завірену лікарем медичної комісії НТУ "ХПІ", в якій вказані проведені щеплення та результати флюроогляду за поточний рік;
 • 6 фотокарток розмiром 3x4 см;
 • витяг з трудової книжки (для осiб, якi мають стаж роботи).

Для участі в конкурсі щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність) вступники за власним бажанням можуть подати:

 • документ Центру незалежного тестування НТУ "ХПІ" (тільки оригінал);
 • документи Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії).

Паспорт (свiдоцтво про народження для осiб, якi за вiком не мають паспорта), вiйськовий квиток (посвiдчення про приписку до призовної дiльницi), оригінал документу про освіту, оригінал документів Українського центру оцінювання якості освіти та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні нотаріально незавірених копій) вступники пред’являють особисто.

Інші документи можуть бути подані вступниками, якщо вони претендують на пiльги, установлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

Іноземці, які уклали контракт на підготовку з гарантією повної компенсації витрат, додають цей контракт до вказаних документів.

12. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у п’ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документів про освіту, медичної довідки та документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної (відбіркової) комісії структурного підрозділу НТУ “ХПІ”, в якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали оригіналів документа про освіту, медичної довідки та документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної (відбіркової) комісії, втрачають право на участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

13. При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах) оригінали документів про освіту державного зразка, медичної довідки та документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Під час зарахування на навчання за іншою програмою підготовки за кошти фізичних або юридичних осіб вступник подає за призначенням завірені ксерокопії документа про освіту державного зразка, медичної довідки, документів Українського центру оцінювання якості освіти, а також довідку вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали.

Копії документа про освіту, медичної довідки, документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти разом з довідкою зберігаються у вищому навчальному закладі, в якому студент навчається за кошти фізичних або юридичних осіб протягом усього терміну навчання.

14. Особи, які вступають до НТУ “ХПІ” на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

15. Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціалістів та магістрів осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти) за відповідним напрямом підготовки в НТУ “ХПІ”, здійснюється за конкурсом на підставі оцінок з додатку до диплома про базову вищу освіту.

Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами магістрів осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за відповідною спеціальністю, здійснюється за конкурсом на підставі оцінок з додатку до диплома про повну вищу освіту.

16. НТУ “ХПІ” здійснює прийом осіб, які здобули базову вищу освіту відповідного напряму підготовки в іншому вищому навчальному закладі, на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та магістра. Такий прийом здійснюється відповідно до виділених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади місць державного замовлення за результатами тестування (або співбесіди) за фахом.

17. На навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями, що відносяться до "Специфічних категорій", можуть бути зараховані особи, які мають освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень не нижчий за бакалавра з будь-якого напряму підготовки. Зарахування їх проводиться за результатами тестування за фахом.

18. Для отримання другої вищої освіти (за рахунок фізичних, юридичних осіб) за індивідуальним навчальним планом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра можуть бути зараховані особи, які мають диплом про відповідний або вищий освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень з будь-якої іншої спеціальності. Прийом здійснюється лише за наявності вакантних місць (в межах ліцензійного обсягу) на підставі оцінок з додатку до диплома про одержану вищу освіту.

Для отримання другої вищої освіти за спеціальністю "Переклад" вступники обов'язково проходять тестування за фахом.

ВСТУПНІ ТЕСТУВАННЯ

19. Прийом до університету незалежно від фінансування підготовки та форми навчання проводиться на конкурсній основі за результатами тестування.

Вступні тестування при прийомі на перший курс денної форми навчання університету проводяться на основі програм із загальноосвітніх предметів і відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів.

При прийомі на заочну форму навчання, на старші курси денної форми навчання, а також при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, програми вступного тестування крім питань з загальноосвітніх дисциплін можуть включати питання за фахом.

Перелік дисциплін, за якими проводиться тестування, наведений в Додатку 2.

Вступники, які не атестовані з української мови, проходять тестування з російської мови.

20. Вступні тестування на місця державного замовлення на денну та заочну форми навчання НТУ "ХПІ" проводяться з 9 липня.

21. Учні системи доуніверситетського навчання НТУ "ХПІ" (слухачi пiдготовчих курсiв, учні елiтарних шкiл унiверситету, закладів, що входять до Навчального комплексу університету) та лiцею "Професіонал" мають право до 1 червня скласти репетиційні тестування з профілюючої дисципліни (математики, хімії або англійської мови – згідно з Додатком 2) та з української мови. Бали, отримані на репетиційних тестуваннях, за бажанням абiтурiєнта можуть бути зараховані як вступні конкурсні.

До участі в репетиційному тестуванні з профілюючої дисципліни з метою підтвердження високого рівня знань також допускаються особи, які досягли високих успіхів у навчанні, зазначені в п.39 цих Правил (медалісти; особи, які мають диплом з відзнакою; призери Всеукраїнських олімпіад та конкурсів; переможці (1-3 місця) та призери унiверситетських олiмпiад; призери спортивних змагань).

22. Абітурієнти, які не навчалися в системі доуніверситетського навчання, але бажають вступати до НТУ "ХПІ" на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, допускаються до складання репетиційних тестувань, що проводяться за окремим розкладом.

23. Особам, які на олімпіадах НТУ "ХПІ" для вступників з будь-якої дисципліни зайняли 1-3 місця, надаються статус переможців університетських олімпіад і права, визначені п.21, п.39, п.40 та п.50 цих Правил.

Особам, які на університетських олімпіадах з профілюючих дисциплін (математики, хімії, "Перекладу" – згідно з Додатком 2) виявили високий рівень знань, але не потрапили до числа переможців, надаються статус призерів цих олімпіад і права, визначені п.21, п.39 та п.50 цих Правил.

Учасникам університетських олімпіад з конкурсних дисциплін (української мови, математики, хімії, "Перекладу" – згідно з Додатком 2) отримані бали за бажанням абітурієнтів можуть бути зараховані як бали вступного тестування з відповідної дисципліни (учасникам олімпіади з хімії – отримані за 20-бальною шкалою бали олімпіади помножуються на "2") для вступу на місця, що фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб.

24. Як результати репетиційних або вступних тестувань за бажанням вступника зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, підтверджені відповідними документами Українського центру оцінювання якості освіти.

Мінімальна кількість балів, зазначена в документі Українського центру оцінювання якості освіти, що дає право вступнику на участь у конкурсі щодо вступу до університету, становить 4 бали за 12-бальною шкалою.

25. Особи, які без поважних причин не з’явилися на репетиційні або вступні тестування в зазначений за розкладом час, або отримали менш, ніж 9 балів на тестуванні з математики, хімії або англійської мови або менш, ніж 4 бали на тестуванні з української (російської) мови, а також ті, що забрали документи після початку вступних тестувань, до участі в конкурсі не допускаються.

26. Для вступу на навчання без вiдриву вiд виробництва абітурієнти проходять комплексне тестування з конкурсних дисциплін.

27. Абітурієнтам, які склали репетиційні або вступні тестування на денну форму навчання, їх результати можуть бути зараховані як тестування з відповідних дисциплін для вступу на навчання без вiдриву вiд виробництва на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ТА ЗАРАХУВАННЯ

28. Зарахування до університету та його структурних підрозділів на всі форми навчання здійснюється в порядку пріоритету:

 • особи, які мають право вступу без вступних випробувань (п.36);
 • особи, які мають право вступу за співбесідою з конкурсних дисциплін згідно з Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою або з відмінними оцінками).

 Програму співбесіди з зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії;

 • особи, які мають право вступу поза конкурсом (п.37);
 • особи, які мають право вступу за цільовим прийомом (п.38);
 • особи, які мають право вступу (на денну форму навчання університету) за окремим конкурсом (п.39);
 • особи, які вступають за загальним конкурсом (прохідний бал).
 • особи, які вступають за загальним конкурсом (напівпрохідний бал – з урахуванням переваг, визначених п.40 та п.41 цих Правил).

29. Конкурс в університеті проводиться по факультету в цілому або на кожну спецiальність окремо (згідно з Додатком 4).

30. На 1 курс денної форми навчання університету за загальним конкурсом зараховуються абiтурiєнти відповідно до суми балів, отриманих на вступних тестуваннях, i балiв з третьої конкурсної дисциплiни (Додаток 2) з документу про середню освiту, перерахованих в п’ятибальну систему (згідно з Додатком 5).

31. Зарахування на денну форму навчання на місця державного замовлення проводиться на конкурсній основі в 2 етапи:

 • І етап – з 6 по 8 липня;
 • ІІ етап – з 26 липня по 1 серпня.

32. Зарахування на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, проводиться по 30 серпня.

33. Мають право на участь у І етапі конкурсу та зарахування на 1 курс денної форми навчання на місця державного замовлення на І етапі (з 6 по 8 липня) за умови подання до 5 липня включно оригіналів документа про освіту, медичної довідки, листа тестування та (або) документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної (відбіркової) комісії:

а) випускники поточного року системи доуніверситеського навчання (пiдготовчих курсiв, елітарних шкіл, навчальних закладів, що входять до Навчального комплексу НТУ "ХПІ") та ліцею “Професіонал”, які мають право на зарахування без вступних випробувань (зазначені в п. 36);

б) випускники поточного року системи доуніверситеського навчання та ліцею “Професіонал”, які мають право вступу за співбесідою (п.28) та успішно пройшли цю співбесіду;

в) випускники поточного року системи доуніверситеського навчання та ліцею “Професіонал”, які мають право вступу поза конкурсом (п.37) або за цільовим прийомом (п.38), які успішно склали репетиційні тестування (або подали документи Українського центру оцінювання якості освіти для зарахування їх як результат репетиційного тестування).

г) особи, які мають право на зарахування за особливими умовами конкурсу (згідно з п.39) та успішно склали репетиційне тестування з профілюючої дисципліни (математики, хімії або англійської мови – згідно з Додатком 2) або своєчасно подали документ Українського центру оцінювання якості освіти для зарахування його як результат відповідного репетиційного тестування;

д) випускники поточного року системи доуніверситеського навчання (пiдготовчих курсiв, елітарних шкіл, навчальних закладів, що входять до Навчального комплексу НТУ "ХПІ") та ліцею “Професіонал”, які успішно склали репетиційні тестування або подали документи Українського центру оцінювання якості освіти для зарахування їх як результат репетиційного тестування) та отримали від 32 до 40 балів з профілюючої дисципліни (математики, хімії або англійської мови – згідно з Додатком 2) та від 7 до 10 балів з української мови, і мають в документі про повну загальну середню освiту оцінку з третьої конкурсної дисципліни "4" або "5" (в перерахунку згідно з Додатком 5).

Кількість місць на кожному факультеті або спеціальності (в залежності від виду конкурсу згідно з Додатком 4), на які можуть бути зараховані абітурієнти на І етапі конкурсу, не може перевищувати 60% від обсягу державного замовлення.

34. Мають право на участь у ІІ етапі конкурсу та зарахування на 1 курс денної форми навчання на місця державного замовлення (з 26 липня по 1 серпня) всі особи, які до 8 липня подали до приймальної (відбіркової) комісії необхідні документи (згідно з п.11 цих Правил) та пройшли необхідні тестування (вступні або репетиційні).

Особи, які не пройшли за конкурсом на І етапі (або не приймали в ньому участь), мають право на участь у ІІ етапі конкурсу з тими ж конкурсними балами.

Особи, які брали участь у вступних тестуваннях (після 9 липня), мають право на участь у конкурсі тільки з цими результатами.

35. Зарахування на 1 курс на місця державного замовлення заочної форми навчання проводиться на конкурсній основі до 1 серпня включно.

Зарахування на заочну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок юридичних та фізичних осіб, проводиться протягом року в терміни, визначені приймальною комісією.

36. Без вступних випробувань зараховуються:

а) учасники мiжнародних, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олiмпiад з базових дисциплін за умови вступу на напрями підготовки (спецiальностi), для яких профiльним є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олiмпiад;

б) переможці Всеукраїнської універсіади "Інтелектуал – XXI століття", яким Фонд інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" буде надавати підвищені стипендії та сплачувати проживання у гуртожитках.

Дія цього пункту поширюється тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів (крім переможців Всеукраїнської універсіади "Інтелектуал – ХХІ століття").

Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України при вступі на напрями підготовки “Прикладна математика”, “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютерна інженерія”, “Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління” дозволяється зараховувати як профільний навчальний предмет “інформатика та обчислювальна техніка”.

37. Поза конкурсом на всі форми навчання зараховуються при одержаннi вступних позитивних оцiнок:

а) особи, яким Законом України ”Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту”, надане таке право;

б) дiти-сироти та дiти, якi залишилися без пiклування батькiв;

в) iнвалiди І та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спецiальнiстю;

г) особи, яким Законом України “Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

д) діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

е) випускники пiдготовчого вiддiлення НТУ "ХПІ", якi успiшно склали випускнi iспити;

є) діти загиблих внаслідок авіаційної катастрофи в Ірані 23 грудня 2002 року;

ж) діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

38. Вiдповiдно до суми набраних балiв за окремим конкурсом зараховуються на 1-й курс на цiльовi мiсця особи, якi мають цiльове направлення згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”. Особи, якi не зарахованi за цiльовим прийомом, можуть брати участь у конкурсi на загальних засадах.

39. Для осіб, які досягли високих успіхів у навчанні, при вступі на 1 курс денної форми навчання НТУ “ХПІ” встановлюються особливі умови конкурсу. Мають право на зарахування на 1 курс денної форми навчання університету за окремим конкурсом у разі одержання від 38 до 40 балів на репетиційному або вступному тестуванні з профілюючої дисципліни (математики, хімії або англійської мови – згідно з Додатком 2):

а) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срiбною) медаллю;

б) випускники вищих навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї та професiйно-технічних навчальних закладів (на базi основної школи), якi отримали диплом з вiдзнакою та документ про повну загальну середню освіту з оцінками тільки "7"-"12" (за 12-бальною шкалою);

в) випускники технікумів або коледжів (на базі повної загальної середньої освіти), які мають диплом з відзнакою та документ про повну загальну середню освіту з оцінками тільки "7"-"12" за умови, що вони вступають на профільну спеціальність;

г) призери ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, призери ІI ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук з базових предметів і спеціальних дисциплін та призери III-го етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів. Дія цього пункту поширюється тільки на призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів.

д) переможці (1-3 місця) та призери унiверситетських олiмпiад з профілюючих дисциплін (математики, хiмiї та "Перекладу" – згідно з Додатком 2) та переможці (1-3 місця) унiверситетських олiмпiад з непрофілюючих дисциплін (фiзики, iнформатики, креслення, української та iноземних мов);

e) призери першостей та чемпіонатів України, Європи та світу, призери міжнародних спортивних змагань 2004 та 2005 років.

Зарахування вступників за цим пунктом Правил прийому здійснюється тільки на підставі оцінки з профілюючого тестування. В разі виникнення напівпрохідного балу переважне право на зарахування визначається згідно з п.40 цих Правил.

40. Серед абітурієнтів, які вступають на рівних умовах (за рівним ступенем пріоритетності згідно з п.28) та набрали однакову конкурсну суму балiв, мають переважне право на зарахування на денну форму навчання:

 • особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;
 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;
 • особи, якi проживають у забрудненiй зонi внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС;
 • дiти-напiвсироти;
 • медалісти та особи, які мають диплом з відзнакою;
 • випускники пiдготовчих курсiв НТУ "ХПІ”, елітарних шкіл та закладів, що входять до Навчального комплексу НТУ "ХПІ";
 • переможцi університетських олiмпiад (1-3 місця);
 • особи, якi мають стаж роботи за фахом не менше року;
 • особи, якi виявили нахил до обраної спецiальностi (випускники технiкумiв, коледжів, професiйно-технічних навчальних закладів);
 • особи, якi мають вищi бали з профiльних дисциплiн;
 • випускники старшої школи, нагороджені похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними є вступні випробування з цих предметів;
 • особи, які мають вищий середній бал в документі про середню освіту (підрахований за 5-бальною системою, Додаток 5).

41. Серед абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання, переважне право на зарахування (за інших рівних умов) мають:

 • особи, зазначені в підпунктах 1–4 п.40 цих Правил;
 • особи, які мають стаж роботи за фахом не менше року;
 • медалісти та особи, які мають диплом з відзнакою;
 • військовослужбовці, звільнені в запас протягом останніх 3 років;
 • випускники підготовчих курсів та елітарних шкіл;
 • особи, які мають вищий середній бал в документі про середню освіту.

42. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340.

43. Зарахування іноземців відповідно до міжнародних договорів, загальнодержавних програм, інших міжнародних зобов’язань України проводиться до 15 жовтня.

44. За рекомендацiєю органiв охорони здоров’я та соцiального захисту населення приймальна комiсiя розглядає питання про можливiсть зарахування до унiверситету понад державне замовлення за результатами спiвбесiди з правом навчання за мiсцем проживання iнвалiдiв, якi не спроможнi вiдвiдувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.

45. Вступники, які успішно склали вступні іспити до Харківського Гвардійського інституту танкових військ НТУ “ХПІ” (далі – ХГІТВ), але не витримали конкурсу, мають право на участь у конкурсі за результатами цих іспитів при вступі до НТУ “ХПІ” на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

46. Рішення про зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за результатами вступних тестувань, відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти, за заявою вступника, що подається до приймальної комісії.

Порядок зарахування здійснюється згідно постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2000 № 844.

47. Зарахування вступників з оплатою навчання за рахунок пільгових довгострокових державних кредитів проводиться до 20 серпня.

48. Зарахування випускникiв технікумів та коледжів, що входять до Навчального комплексу НТУ "ХПІ”, на вiдповiднi старші курси за узгодженими (індивідуальними) навчальними планами здiйснюється за наявності вакантних місць за результатами комплексного тестування з конкурсних дисциплін (згідно з Додатком 2) та за фахом за умови оплати вартості підготовки за скорочені курси (семестри) навчання.

Зарахування на старші курси НТУ "ХПІ" випускників Верстатоінструментального технікуму та Полтавського політехнічного коледжу НТУ "ХПІ", а також випускників інших технікумів та коледжів, які мають диплом з відзнакою, здійснюється без відповідної оплати.

49. Допуск до участі у конкурсі осіб, які складали вступні випробування в іншому вищому навчальному закладі, на іншому факультеті, для вступу на іншу спеціальність, за іншою формою навчання або джерелом фінансування дозволяється рішенням приймальної комісії за заявою абітурієнта за умови відповідності вступних випробувань та наявності вакантних місць.

50. Учні навчальних закладів системи загальної середньої освіти, що працюють з університетом у складі Навчального комплексу або мають відповідні угоди з НТУ "ХПІ", за власним бажанням мають право проходити в університеті підсумкову державну атестацію (тобто зарахувати оцінки, отримані в НТУ "ХПІ", як випускні в школі).

Результатами цієї атестації можуть бути оцінки, отримані на університетських олімпіадах або репетиційних тестуваннях з української мови, математики, хімії, англійської мови (для вступників на спеціальність "Переклад"), а також на олімпіадах НТУ "ХПІ" з фізики та інформатики.

Перерахунок оцінок, отриманих на репетиційних тестуваннях в НТУ "ХПІ" та на університетських олімпіадах з української мови, здійснюється згідно з Додатком 6.

Оцінки, отримані на олімпіадах НТУ "ХПІ" з інших дисциплін, перераховуються відповідними комісіями в 12-бальну шкалу (з урахуванням підвищеного рівня складності завдань) та затверджуються рішенням приймальної комісії.

Атестація в НТУ "ХПІ" може проводитися за умови, що випускник має досягнення у навчанні на достатньому та високому рівні, та за згодою педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України № 588 від 14.12.2000р.).

51. Апеляції на результати репетиційних або вступних тестувань повинні подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів тестування. Апеляції розглядають відповідні апеляційні комісіії, склад яких затверджений наказом ректора НТУ "ХПІ”. Апеляції на результати університетських олімпіад не приймаються.

52. Особи, якi без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днiв від їх початку, вiдраховуються з вищого навчального закладу. На звiльненi при цьому мiсця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осiб, якi склали вступні випробування в цей чи інший навчальний заклад відповідного рівня акредитації.

53. Прийом до Харківського Гвардійського ордена Червоної Зірки інституту танкових військ імені Верховної Ради України при НТУ "ХПІ" здійснюється згідно з Правилами прийому до ХГІТВ. Вступні випробування проводять комісії, склади яких затверджуються наказом ректора НТУ "ХПІ". Відбір кандидатів на зарахування до складу курсантів здійснює відбіркова комісія ХГІТВ. Зарахування до ХГІТВ проводить приймальна комісія НТУ "ХПІ" на чолі з ректором НТУ "ХПІ".

Правила прийому до ХГІТВ узгоджуються з начальником Головного управління кадрової політики Міністерства оборони України та затверджуються Головою приймальної комісії.

54. Прийом до Полтавського політехнічного коледжу НТУ "ХПІ" здійснюється згідно з "Правилами прийому до Полтавського політехнічного коледжу НТУ "ХПІ"" .

55. Усі питання, пов’язані з прийомом до НТУ "ХПІ” та його структурних підрозділів (Верстатоінструментального технікуму, Полтавського політехнічного коледжу та Харківського Гвардійського ордена Червоної Зірки інституту танкових військ імені Верховної Ради України НТУ "ХПІ") вирiшуються приймальною комiсiєю унiверситету.

Правила прийому ухвалені на засіданні Вченої Ради Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", протокол № 3 від 1 квітня 2005 р.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
ДО ВЕРСТАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕХНІКУМУ
НТУ "ХПІ"

56. На Правила прийому до Верстатоінструментального технікуму НТУ "ХПІ" розповсюджується дія таких пунктів Правил прийому до НТУ "ХПІ":

п.п. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12–14, 19, 24, 36–38, 43, 44, 49, 51, 52, 55

Відмінні особливості Правил прийому до Верстатоінструментального технікуму НТУ "ХПІ" наведені в п.57–68.

57. Особи з базовою загальною середньою освітою можуть бути зараховані на перший курс Верстатоінструментального технікуму НТУ "ХПІ" для продовження навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник, можуть бути зараховані на перший курс Верстатоінструментального технікуму НТУ "ХПІ" на місця державного замовлення для продовження в установленому порядку навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню.

58. Прийом до Верстатоінструментального технікуму здійснюється для пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем – молодший спеціаліст.

59. Прийом документів на місця державного замовлення Верстатоінструментального технікуму проводиться: на денну форму навчання – з 1 червня по 22 липня, на заочну форму навчання – з 3 травня по 22 серпня.

Прийом документів на місця, що фінансуються за рахунок фізичних, юридичних осіб проводиться: на денну форму навчання з 1 червня по 22 серпня, на заочну форму навчання– з 3 травня протягом року.

60. До заяви про вступ до Верстатоінструментального технікуму вступники додають документ про базову середню освіту (документ про повну загальну середню освiту або документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

61. Особи, які вступають до Верстатоінструментального технікуму на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління районних державних адміністрацій.

62. Вступні випробування до Верстатоінструментального технікуму проводяться у формі комплексного тестування, яке оцінюється за дванадцятибальною системою.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні тестування в зазначений за розкладом час, або на тестуванні отримали менш, ніж 4 бали, а також ті, що забрали документи після початку вступ¬них тестувань, до участі в конкурсі не допускаються.

63. Комплексні тестування для вступу на місця державного замовлення проводяться: на денну форму навчання – з 23 липня по 30 липня, на заочну форму – з 25 серпня по 30 серпня.

Комплексні тестування для вступу на місця, що фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб, проводяться: на денну форму навчання – по 25 серпня, на заочну форму – протягом року.

64. Конкурс при вступі до Верстатоінструментального технікуму проводиться по спецiальностях (Додаток 4).

65. До Верстатоінструментального технікуму на місця держзамовлення за конкурсом зараховуються абітурієнти, якi успiшно пройшли конкурсні тестування, відповідно до суми отриманих балiв.

66. Зарахування до Верстатоінструментального технікуму проводиться:

 • на місця державного замовлення: на денну форму навчання – до 10 серпня, на заочну форму навчання – до 30 серпня.
 • на місця, що фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб: на денну форму навчання – до 30 серпня, на заочну форму навчання – протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

67. При однаковій кількості набраних конкурсних балів право на першочергове зарахування до верстатоінструментального технікуму мають:

 • особи, які мають стаж роботи;
 • особи, які направлені підприємствами на основі договору;
 • особи, які мають в документі про освіту вищі бали з конкурсних дисциплін.

68. Зарахування вступників верстатоінструментального технікуму, що мають повну загальну середню освіту, здійснюється на другий курс денної форми навчання за результатами комплексного тестування, яке оцінюються за дванадцятибальною системою та за умови наявності вакантних місць, що фінансуються за рахунок державного бюджету, а також у межах ліцензійного обсягу на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

ДОДАТОК 1

ПЕРЕЛІК СУМІЖНИХ ПРИКОРДОННИХ ОБЛАСТЕЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ЯКИМ НАДАЮТЬСЯ КВОТИ НА БЕЗКОШТОВНУ ПІДГОТОВКУ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗГІДНО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №112/94 ВІД 25 БЕРЕЗНЯ 1994 р. “ПРО ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ З СУМІЖНИМИ ПРИКОРДОННИМИ ОБЛАСТЯМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ”:

Бєлгородська, Брянська, Воронезька, Курська, Ростовська області, Краснодарський край.

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ТА ПРОФІЛЮЮЧИХ ДИСЦИПЛІН

Конкурсні дисципліни Форми вступних випробувань (при вступі на 1 курс денної форми навчання) Система оцінювання (максимальна кількість балів)

Всі напрями підготовки, крім: 0305 "Прикладна лінгвістика", 0401 "Психологія", 0708 "Екологія", 0916 "Хімічна технологія та інженерія", 0917 "Харчова технологія та інженерія", 0929 "Біотехнологія"

1) математика (профілююча)  тестування 40 балів
2) українська мова  тестування 10 балів
3) фізика  оцінка з атестату 5 балів

Напрями: 0708 "Екологія", 0916 "Хімічна технологія та інженерія", 0917 "Харчова технологія та інженерія", 0929 "Біотехнологія"

1) хімія (профілююча)  тестування 40 балів
2) українська мова  тестування 10 балів
3) математика оцінка з атестату 5 балів

Напрям 0305 "Прикладна лінгвістика", спеціальність 6.030501 "Переклад"

1) англійська мова (профілююча) комплексне тестування 40 балів
2) українська мова  тестування 10 балів
3) історія України  оцінка з атестату 5 балів

Напрям 0401 "Психологія", спеціальність 6.040501 "Психологія"

1) математика (профілююча)  тестування 40 балів
2) українська мова  тестування 10 балів
3) історія України оцінка з атестату 5 балів
 

ДОДАТОК 4

ВИД КОНКУРСУ НА ФАКУЛЬТЕТАХ

КОНКУРС ПО ФАКУЛЬТЕТУ:

Факультети: механіко-технологічний, машинобудівний, економічний, бізнесу і фінансів, фізико-технічний, автоматики і приладобудування, комп’ютерних та інформаційних технологій, технології органічних речовин, технології неорганічних речовин, економіко-правовий, факультет управління бізнесом.

КОНКУРС ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ:

Факультети: енергомашинобудівний, транспортного машинобудування, інженерно-фізичний, інформатики та управління, електроенергетичний, електромашинобудівний, інтегрованих технологій та хімічної техніки, Чернівецький, Німецький технічний, заочний. Верстатоінструментальний технікум

ДОДАТОК 5

СИСТЕМА ПЕРЕРАХУНКУ ОЦІНОК ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ З ДОКУМЕНТІВ ПРО СЕРЕДНЮ ОСВІТУ ТА З ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Оцінка з документа про середню освіту за 5-бальною шкалою Оцінка з документу про освіту або з документів Українського центру оцінювання якості освіти (за 12-бальною шкалою) Оцінка за шкалою НТУ "ХПІ"
за 5-бальною за 10-бальною за 40-бальною
  1 2 1 2
2 2 5
3 3 8
3 4 3 4 12
5 5 18
6 6 25
4 7 4 7 32
8 8 34
9 9 36
5 10 5 10 38
11 39
12 40

 

ДОДАТОК 6

СИСТЕМА ПЕРЕРАХУНКУ ОЦІНОК, ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

в НТУ "ХПІ", в 12-БАЛЬНУ ШКАЛУ

(для проходження підсумкової державної атестації в НТУ "ХПІ" або для вступу в інші навчальні заклади)

Оцінка за шкалою НТУ "ХПІ" Оцінка за 12-бальною шкалою
за 10-бальною за 40-бальною
4 9-15 4
5 16-21 5
6 22-31 6
7 32 7
8 33-34 8
9 35-37 9
10 38 10
переможці олімпіади з укр.мови (2-3 місце) 39 11
переможці олімпіади з укр.мови (1 місце) 40 12

 

Наша адреса:

61002, м. Харків, вул. Фрунзе,21. Їхати до ст. Метро „Пушкінська” або „Архітектора Бекетова”.

Центральна приймальна комісія:

Учбовий корпус № 2, 1 поверх; т. (057) 707-66-34.

Підготовчі курси:

Адміністративний корпус, правий під’їзд, 3 поверх, т. (057) 707-62-31.

Факультет доуніверситетського та дистанційного навчання:

Математичний корпус, к. 213; т. (057) 707-62-58.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет