О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Мультимедійні студії кафедри ділової іноземної мови та перекладу


[Професор В. Червонецький]
#9-10 от 28.05.2015

На знімках: мультимедійний клас кафедри ділової іноземної мови

Підготовка студентів у вищих навчальних закладах України зазнає докорінних змін, що мають відповідати сьогоденним вимогам постіндустріального суспільства. Це, насамперед, – вільне володіння електронною технікою, яка забезпечує широкий доступ до різноманітної інформації, нових знань, відкриттів, гіпотез тощо. Для того, щоб випускники вишів були здатні творчо використовувати набуті знання і вміння у професійній діяльності, потрібна копітка робота в цьому напрямі протягом усього терміну навчання у вищій школі. У цьому відношенні Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» посідає одне із пріоритетних місць серед провідних вишів України. На всіх спеціальностях університету приділяється значна увага впровадженню у навчальний процес інтерактивних технологій, які дають позитивні результати в опануванні студентами професійними знаннями, уміннями і навичками, активізують розумову діяльність, спонукають до плідної самореалізації, активної участі у навчальному процесі. Високу зацікавленість у впровадженні в навчальний процес інтерактивних технологій виявляє й колектив кафедри «Ділова іноземна мова й переклад», яку очолює професор А. А. Бадан. Її особиста зацікавленість у впровадженні інноваційних методів і форм навчання, що забезпечують його ефективність, знайшла підтримку професорсько-викладацького і допоміжного персоналу кафедри.

З 2000 р. на кафедрі працює 6 відеокласів з застосуванням касетних та дискових відеозаписів. Протягом 2014/2015 н. р. на кафедрі створено мультимедійний клас, який у режимі on-line забезпечує аудіо- і відео-репродукцію з електронних цифрових носіїв інформації, аудіо-відео дисків, персональних комп’ютерів, ноутбуків, аудіо-магнітофонів. Викладачі користуються цими електронними засобами на заняттях із різних аспектів підготовки перекладачів з англійської та німецької мов. Слід відзначити у зв’язку з цим високопрофесійну роботу інженерів кафедри В. Г. Чуканова, А. Л. Тихонравова, Т. О. Савельєвої, Л. І. Христофорової, які забезпечують належний догляд за технічними засобами та надають кваліфіковані консультації з її використання.

доповідає викладач Н. М. Акоп’янц

Цікавими і перспективними з дидактичної точки зору є використання екранних засобів навчання, принаймні, телебачення і комп’ютерів, завдяки яким викладач має можливість поєднувати зорове і слухове сприйняття навчального матеріалу, що позитивно позначається на його опануванні студентами, поглибленні і подальшому розвиткові мовленнєвих умінь і навичок та навичок перекладу з іноземної мови (англійської або німецької) на українську і навпаки.

Відеозаписи є зручним і перспективним у дидактичному відношенні засобом навчання, оскільки ними можна користуватися залежно від виду роботи (фонетичний тренінг, аудіювання, обговорення окремих епізодів, переказ сюжету в усній чи писемній формі тощо), передивляючись відеоматеріали у цілому, або поділяючи його на смислові частини.

Цікавими є напрацювання щодо використання відеоматеріалів на заняттях із різних аспектів іноземних мов, що викладаються на кафедрі (англійської та німецької). Зокрема на секції англійської мови було здійснено узагальнення набутого досвіду з використання інтерактивних технологій у навчальному процесі. Результати його свідчать про різноманітність підходів до їх застосування в навчальній роботі та їхньої адекватності у тому чи іншому аспекті англійської мови. При цьому обов’язково враховуються вікові особливості студентів залежно від курсу навчання.

Так, на «Домашньому читанні» (1 курс) ст. викладач О. В. Буйвол використовує фрагменти англомовних науково-популярних фільмів із давньогрецької міфології як ілюстрації до текстів, прочитаних студентами. Анімізація навчального матеріалу дозволяє студентам краще зрозуміти не тільки зміст оповідань, але й «дух» античної епохи, що полегшує їх обговорення та формування мовленнєвих навичок. Активно застосовуються відеоматеріали на заняттях із «Практики усного мовлення». Професор В. В. Червонецький і викладач Є. Д. Козлов застосовують відеоматеріали для вдосконалення навичок студентів у транскрибуванні та читанні транскрипції. Цікавим є досвід роботи з відеоматеріалами на заняттях з «Практики усного мовлення» викладачів Н. М. Акоп’янц, Є. В. Максименко, які приділяють значну увагу розвитку у студентів діалогічного мовлення, формують в них комунікативні навички. Доценти С. О. Царьова, Н. М. Пільгуй використовують мультимедійні технології при викладанні дисциплін перекладознавчого циклу, що значно підвищує ефективність навчальної роботи зі студентами, дозволяє більш продуктивно використовувати академічний час для формування професійних умінь і навичок студентів. Аналогічні види роботи проводить і секція німецької мови кафедри. Матеріали звіту викладачів німецької мови знаходяться в процесі підготовки і будуть заслухані на найближчому засіданні кафедри.

майстер клас 13 травня

13 травня 2015 р. на кафедрі був проведений майстер-клас, на який були запрошені викладачі інших кафедр ІФ факультету. Це був плідний обмін досвідом застосування своїх знахідок щодо впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес. Демонстрації на великому екрані, які презентували доценти Н. А. Оніщенко, В. Б. Коновалова, викладач Н. М. Акоп’янц, викликали неабиякий інтерес аудиторії та активне обговорення.

Таким чином, кафедра ділової іноземної мови і перекладу активно включилася в роботу щодо використання мультимедійних технологій у навчальному процесі. Набутий досвід становить важливе підґрунтя для подальших пошуків і досліджень не тільки в галузі підготовки майбутніх перекладачів, а й інших спеціальностей, оскільки його здобутки мають універсальний характер і можуть бути використані відповідно до логіки і структури будь-якої навчальної дисципліни з урахуванням її специфіки.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет