О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Формуємо науковий світогляд


#18-19 от 27.08.2010

Активні трансформаційні процеси, які на сучасному етапі переживає національна система вищої освіти є передумовами входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти. Реалізація вищою школою України ідей Болонського процесу має на меті підготовку конкурентоспроможних фахівців. У свою чергу, це вимагає від педагогічних колективів вітчизняних закладів освіти обов’язкового ознайомлення студентів з прийомами аналітично-пошукової роботи, селекції інформації та публічного виступу. Внаслідок специфіки побудови навчального процесу у вітчизняній вищій школі це завдання, одними з перших, мають виконати викладачі гуманітарних дисциплін, зокрема – викладачі історії України.

Вивчення історії своєї Батьківщини повинно не лише сприяти формуванню у студента ерудиції та високих моральних якостей, а й розвивати його творчі здібності. Перспективним шляхом вирішення цього завдання є залучення студента до участі в роботі науково-дослідного студентського гуртка з вивчення історії України. Організація студентської наукової роботи стала одним з провідних напрямків діяльності кафедри політичної історії НТУ «ХПІ» і об’єктом посиленої уваги з боку завідувача кафедри, професора В. І. Ніколаєнка. Колективом кафедри було визначено її основні принципи, а саме: особиста зацікавленість викладачів, добровільність участі студентів, стимуляція пошукової роботи студентів згідно з офіційно встановленою шкалою оцінювання, тісний зв’язок програми роботи гуртка з робочою навчальною програмою дисципліни «Історія України», гласність і регулярність роботи гуртка. В процесі координації розгортання діяльності гуртка (відповідальні – старший викладач С. С. Арбузова, доцент Я. В. Мотенко) було вироблено її основні засади: раціональність використання робочого часу, диференційований підхід до оцінювання здібностей студента, доступність для студента визначених завдань, ознайомлення членів гуртка з прийомами критичного аналізу змісту історичної інформації джерела.

Взаємна відповідальність наукового керівництва і студентів дала певні результати. Так, протягом 2006–2010 рр. саме учасники студентського гуртка формували основний склад доповідачів секції кафедри політичної історії під час проведення загальноуніверситетських міжнародних наукових студентських конференцій НТУ «ХПІ» «Європейський інтеграційний процес і Україна», «Україна й світ: минуле, сучасне та майбутнє», «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес». Слід відзначити, що кафедра політичної історії виступила одним з активних ініціаторів цих заходів, підтверджуючи пріоритетність студентської наукової діяльності у своїх планах роботи.

Доказом авторитету студентського гуртка кафедри політичної історії стала його стабільна співпраця та науковий обмін зі студентськими науковими товариствами НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, Військового коледжу підготовки сержантського складу НТУ «ХПІ», БелГу (Росія), НметаУ (м. Дніпропетровськ), ДонТУ (м. Донецьк), КНУКІМ та НТУУ «КПІ» (м. Київ). Ґрунтовна підготовка студентів-політехніків викладачами-істориками професором В. І. Силантьєвим, доцентами Л. П. Савченком, Ю. І. Озерським, М. К. Подольським, С. І. Мєшковою, І. В. Мусієнко, В. В. Кабачеком, старшими викладачами Р. О. Пономаренком та І. В. Дворкіним, була неодноразово засвідчена почесними відзнаками Х, ХІ, ХІІ та ХІІІ Міжнародних студентських науково-практичних конференцій «Україна: історія, культура, пам’ять» (2007–2010 рр. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») і ІІІ, V таVI Регіональних наукових студентських конференцій (2007–2010 рр. Донецький національний технічний університет). Таким чином, як показала практика, чітке визначення мети роботи гуртка і її своєчасне планування, об’єктивна оцінка рівня індивідуальної підготовки студентів дозволили їм розкрити свої здібності до дослідницької роботи і успішно опанувати курс «Історія України». Попереду у гуртківців пошук нових форм і методів роботи, розширення наукових контактів, а головне – нелегка праця над собою.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет