О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Диплом магістра з педагогіки вищої школи – крок у майбутнє!


[Колектив кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами]
#18-19 от 27.08.2010

На знімку: ст. викладач Ю. Є. Демідова, доцент О. М. Касьянова, професори О. С. Пономарьов та З. О. Черваньова.

Незаперечною є думка, що суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України як самостійної держави кардинально змінює роль фахівців з вищою освітою. Тому особливе значення надають педагогам, що працюють у вищих навчальних закладах, як високо компетентним і всебічно освіченим фахівцям, що здійснюють професійну підготовку майбутніх кадрів для різних галузей суспільного виробництва.

Крім того, процес підготовки нової генерації фахівців, здатних позитивно впливати на розвиток України, потребує приведення знань у відповідність до запитів особистості, суспільних потреб і світових стандартів. Зростання якості знань, раціональне поєднання з умінням застосовувати їх на практиці зумовлюють відкриття нових спеціальностей, збереження національної культури, а відтак, докорінне оновлення професійно-педагогічної діяльності викладачів вищих навчальних закладів, виникнення нових якостей педагогів вищої школи.

Відповідаючи на вимоги часу, кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами найбільшого у Східній та Південній Україні вищого навчального закладу – НТУ «ХПІ» – здійснює підготовку магістрів з педагогіки вищої школи з присвоєнням кваліфікації «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

Магістр з педагогіки вищої школи готується для роботи у вузах переважно ІІІ–ІV рівнів акредитації державної і приватної форми власності, а також в інших навчальних закладах, в органах управління освітою і наукою системи державної влади і місцевого самоврядування.

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами має всі умови для підготовки висококваліфікованого викладача вищої школи.

По-перше, вона була заснована ще у 2000 році та її очолює проректор з науково-педагогічної діяльності НТУ «ХПІ», лауреат Державної премії України, академік академії вищої школи України, член-кореспондент академії політичних наук, доктор педагогічних наук, професор О. Г. Романовський, відомий фахівець в Україні з проблем педагогіки вищої школи, психології і філософії управління соціальними системами.

По-друге, навчальний процес забезпечують доктори та кандидати наук з 10 спеціальностей, які проходили стажування у провідних вищих навчальних закладах Європи та США.

По-третє, матеріально-технічне забезпечення кафедри відповідає європейському рівню: комп’ютери сучасної модифікації, ксерокси, сканери, факс, кафедральна мініАТС, власний вихід до мережі Internet, якими мають можливість користуватися як викладачі, так і студенти кафедри. Створено методичний кабінет, який постійно поповнюється новітньою літературою з питань теорії і практики навчально-виховного процесу у вищій школі, українськими та російськими періодичними виданнями.

Кафедра працює за угодами з Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Інститутом вищої освіти АПН України, Інститутом проблем виховання АПН України. Налагоджено плідні міжнародні зв’язки з Петрошанським університетом (Румунія), Інститутом слов’янської філології Гданського університету (Польща), Гранадським університетом (Іспанія), Університетом Палермо (Італія), що дозволяють збагачувати навчальний процес досягненнями світової науки в галузі професійної освіти та сучасними підходами у педагогіці вищої школи.

Кафедрою регулярно видаються науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами», який визнано фаховим за напрямками «Педагогіка», «Психологія», «Філософія», та збірка наукових праць «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти».

Щорічно кафедра у травні та вересні проводить на мальовничому півострові Крим міжнародні науково-практичні конференції «Гуманітарно-технічна еліта і управління великими соціальними системами», «Кримські педагогічні читання».

Викладачі кафедри забезпечують усі необхідні умови студентам для систематичного та глибокого оволодіння теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками; сприяють розвитку їх здібностей, підвищенню загальнокультурного рівня, виховують повагу до національної культури та науки. Активно розробляються і широко впроваджуються перспективні інноваційні педагогічні технології, нові методологічні та методичні підходи до підготовки сучасного фахівця. Широту світогляду таких фахівців забезпечує знайомство зі змістом і характером сучасних досягнень світової освітньої системи взагалі та інженерної освіти зокрема, з ефективними методами і технологіями викладання у вищій школі, з правовими і психологічними засадами управління вищою школою, з етикою і культурою викладацької діяльності.

Сьогодні у вищих закладах освіти Харкова, як і всієї України, науково-педагогічні кадри вищої школи комплектуються переважно за рахунок власних випускників, які при високій професійній компетентності не отримують, на жаль, належної педагогічної підготовки. Маючи високий кадровий, ресурсний потенціал, кафедра здатна надати у повному обсязі теоретичне та навчально-методичне забезпечення підготовки висококваліфікованого викладача не лише за фахом, а й такого, що зміцнюватиме соціальний престиж освіченості та інтелектуальної діяльності.

Випускники магістратури зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» мають можливість продовжити навчання в аспірантурі зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти», що створена та успішно функціонує на кафедрі.

Після закінчення магістратури за спеціальністю «ПВШ» випускники успішно працюють як висококваліфіковані викладачі вищих навчальних закладів інженерного, гуманітарного та управлінського профілів, у системі підготовки і перепідготовки кадрів підприємств, організацій і установ.

.

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет