Захисти присвячуємо ювілею

[Професор Н. Шаронова]
#25 от 23.12.2009

Підготовку до 125-річчя рідного Політеху кожна кафедра веде по-своєму. Ще зовсім молода кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем (ІКС), яка існує менше трьох років, спланувала свою діяльність таким чином, щоб не тільки покращити свої показники з навчально-наукової роботи, але й максимально виконати план із захистів дисертацій. Цьому сприяє держбюджетна тема «Розробка математичних моделей та методів розв’язання задач інтелектуальної обробки даних», яка виконується кафедрою протягом 2007–2010 р. р., та за своєю суттю співпадає з дослідженнями аспірантів та здобувачів кафедри. Це, перш за все, дослідження особливостей лінгвістичних об’єктів природної мови як об’єктів моделювання й основних принципів ідентифікації лінгвістичних об’єктів різного рівня. Дослідниками кафедри розроблюються теоретичні засади та інструментальні засоби компараторної ідентифікації, теорії категорій та логічних мереж для моделювання лінгвістичних відношень. Постійно готуються до друку та публікуються наукові статті у фахових виданнях та тезах наукових конференцій.

Робота над тематикою докторських та кандидатських дисертацій знаходиться у центрі уваги практично всіх викладачів та співробітників кафедри. Складність полягає у тому, що тематика наукової роботи повинна інтегрувати філологічні дослідження з суто технічними, оскільки напрямок прикладної (комп’ютерної) лінгвістики (а кафедра є випускаючою за спеціальністю «Прикладна лінгвістика») вимагає саме такого поєднання філологічної та технічної галузей знань.

Над докторською дисертацією «Ідентифікація знань в інтелектуальних системах переробки інформації» працює доцент Н. Ф. Хайрова. У травні поточного року захистив дисертацію і вже отримав диплом кандидата наук аспірант кафедри з Бангладеш Таухіда Сіддіки «Моделі і інформаційна технологія інтелектуальної обробки даних при створенні пакетів ділової документації». У жовтні старший викладач кафедри Т. В. Братусь успішно захистила у ХНУ ім. В. Н. Каразіна кандидатську дисертацію з філологічних наук «Гендерна специфіка об’єктивації концепту щастя у сучасному англомовному художньому дискурсі» (науковий керівник – д. філол. наук, професор А. П. Мартинюк).

Наукова спрямованість кафедри знаходить своє втілення у сучасних автоматизованих бібліотечних системах. Річ у тім, що бібліотеки сьогодні перетворюються у сучасні бази знань, які переважно представлені текстами природної мови та які треба ефективно оброблювати. До спеціалізованої вченої ради НТУ «ХПІ» подано кандидатські дисертаційні роботи аспіранта О. В. Каніщевої «Інформаційно-логічні моделі представлення знань у сучасній бібліотеці» та здобувача С. В. Гончарова «Методи та інформаційні технології формування галузевих електронних бібліотечних ресурсів». Готується до подання до вченої ради ХНУРЕ дисертаційна робота аспіранта З. А. Кочуєвої «Моделі та метод компараторної ідентифікації інформаційних об’єктів для автоматизованої переробки інформації у сучасних бібліотечних системах» (науковим керівником робіт є автор цих рядків). Захист планується на 2010 ювілейний рік. Таким чином, у кафедри великі плани, і виконання їх вона присвячує 125-річному ювілею НТУ «ХПІ».

Професор Н. Шаронова, зав. кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем НТУ «ХПІ», д. т. н.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет