Удосконалення педагогічної майстерності 2008/09 н. р.

#20 от 28.10.2008

Семінари

Підвищення кваліфікації викладачів – один із найважливіших аспектів роботи вищого навчального закладу. Наявність чітко налагодженої системи перепідготовки кадрів дозволяє успішно розв’язувати завдання удосконалення викладацької майстерності науково-педагогічних працівників на рівні, що відповідає сучасним вимогам методичної та психолого-педагогічної науки нашого університету.

У 2008/09 н. р. методичний відділ НТУ «ХПІ» продовжує роботу з удосконалення педагогічної майстерності в таких семінарах даної системи:

Основи педагогічної майстерності (для молодих викладачів, аспірантів)

Мета семінару – підвищення теоретичного та методичного рівнів викладання молодими педагогами та аспірантами університету, формування і розвиток їх гуманістичної педагогічної спрямованості, покращення навичок найбільш вагомих компонентів педагогічної майстерності: педагогічного мислення, педагогічної техніки, педагогічного такту, педагогічної етики. Заняття в семінарі допоможуть їм в адаптації до нових форм діяльності, у встановленні найбільш оптимальних форм педагогічного контакту зі студентами, у розробці та опануванні методик проведення занять з урахуванням сучасних педагогічних вимог і технологій.

Людинознавчі основи особистісно орієнтованих освітянських технологій у вищій школі

Мета семінару – введення до навчально-виховного процесу університету сучасних практично-орієнтованих технологій, основаних на антропологічних принципах і педагогіці Р.Штайнера (зокрема, з урахуванням досвіду та методологічних наробок нового європейського освітянського руху – NALW), що сприяють ефективному формуванню особистості і продуктивному розкриттю її творчого потенціалу, а також реалізації принципів гуманістично-орієнтованої концепції освіти гуманітарно-технічної еліти та вихованню фахівців ХХІ століття в НТУ «ХПІ».

Основи лінгвістичної термінологічної підготовки спеціалістів. Сучасні методики викладання економічних дисциплін

У рамках роботи плануються семінарські та практичні заняття для співробітників університету, що проводять заняття в групах із навчанням англійською мовою за спеціальностями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Фінанси». Основна мета семінару – сприяти підвищенню ефективності викладання навчального матеріалу з урахуванням вимог, що пов’язані з інтеграцією національної освіти в єдиний освітянський простір Європи.

Розробка дистанційного курсу

Розглядаються: Інтернет та суспільство – Інтернет, суспільство, освіта; Особливості Інтернету в СНД; Інформаційна культура; Сучасна освіта; Безперервна освіта; Відкрите навчання; Віртуальний університет. Визначення дистанційного навчання – характерні риси дистанційного навчання; його принципи; якість; дидактичні особливості сучасних інформаційних ІКТ у дистанційному навчанні; сучасні інформаційні технології. Віртуальні навчальні середовища – програмне забезпечення дистанційного курсу; призначення віртуальних навчальних середовищ; критерії оцінки; віртуальне навчальне середовище «Веб-клас ХПІ»; стандарти. Практика: реєстрація у середовищі; Робота з електронною поштою, списком розсилки; дискусійний форум; дистанційні курси в Інтернет; практика; аналіз дистанційного курсу.

Менеджмент дистанційного навчання

Мета семінару – набуття знань із менеджменту проекту з впровадження в навчальний процес технологій дистанційного навчання, базових практичних навичок членів команди проекту – менеджера-організатора, навчального дизайнера, WEB-дизайнера, тьютора. Заняття мають інтерактивний характер і супроводжуються практичною підготовкою з використанням сучасних технічних і програмних засобів. Активно використовується досвід Центру дистанційної освіти НТУ «ХПІ» з успішної реалізації проектів у сфері дистанційної освіти на національному та міжнародному рівнях. Цільовою групою семінару є викладачі кафедр університету, викладачі та менеджери інших освітніх інституцій України, які мають бажання не тільки опанувати основами технологій дистанційного навчання, але швидко та системно впровадити ці технології у своїх навчальних підрозділах.

Активізація навчального процесу

Призначення семінару – знайомство з ігровим проектуванням, його розробкою та впровадженням у навчальний процес; одержанням первинних навиків керівництва ігровим проектуванням у рамках курсового та дипломного проектування. Курс призначено для викладачів гуманітарного, природничого та технічного профілів, а також керівників навчального проектування. Він дозволяє ознайомитися з суттю та джерелами активності тих, хто навчається, та тих, хто навчає, у навчальному процесі, суттю та шляхами активізації навчального процесу, з методами активного навчання та їх місцем у навчальному процесі при системному погляді на навчання.

Видавнича справа

Видавнича справа є одним із найважливіших чинників, що зумовлюють якість освіти. Сучасна видавнича справа ґрунтується на широкому застосуванні інформаційних технологій та потребує від укладачів і авторів навчально-методичної і наукової літератури знань норм та правил підготування навчально-методичних і наукових видань.

Українська мова (для початківців, розвиваюча, термінознавство)

Семінар допоможе безболісно перейти на викладання державною мовою. Слухачі отримають відповіді на всі питання з мови, літератури, термінології; мовну практику; навички російсько-українського (і навпаки) перекладу; допомогу в перекладі тез, статей, методичних розробок і посібників. Запропонований навчальний курс знайомить працівників університету, що у своїй повсякденній роботі мають справу з укладанням різноманітних документів та офіційних паперів, із прикладами, правилами та типовими зразками сучасного діловодства.

Професійна майстерність викладача фізичного виховання

Мета семінару – формування у викладачів фізичного виховання комплексу знань, умінь та навичок викладання фізичного виховання у вищому навчальному закладі відповідно до кредитно-модульної системи організації навчання, а також вдосконалення та збільшення комплексу знань з організації виховної роботи зі студентами, з організації лікувально-педагогічного контролю та самоконтролю на заняттях фізичного виховання, досягнення високого рівня педагогічної культури.

УІІІ Міжвузівська школа-семінар «Нові технології в освіті»

Учасники зможуть ознайомитися з найновішими методами навчання, виховання та розвитку особистості, обговорити сучасний стан і перспективи розвитку вищої освіти. Заняття проходитимуть у формі ділових ігор, тренінгів та дискусій.

Довідки у методичному відділі:

Головний корпус, к. 3. Тел.: 707-62-78; 707-61-74; 22-19.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет