О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


#3 от 07.02.2008

    

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Національного технічного університету «Харківський полiтехнiчний інститут» НА 2008/2009 НАВЧАЛЬНИЙ РIК

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. До Національного технічного університету «Харківський полiтехнiчний інститут» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

2. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

На перший і наступні курси для навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра можуть бути зараховані особи, які мають диплом державного зразка про неповну, базову, повну вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незавершену вищу освіту.

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», мають право вступати на перший курс НТУ «ХПІ» на місця державного замовлення, а також для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, і навчання за узгодженими навчальними планами.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватись також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», Указом Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації».

Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право на освіту нарівні з громадянами України. Мешканці суміжних прикордонних областей Російської Федерації (Додаток 1) мають право на освіту нарівні з громадянами України при наявності відповідних квот.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

Іноземці українського походження користуються тими ж правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено НТУ «ХПІ» як профілююче для вступу на обрану спеціальність (Додаток 3).

Усі інші іноземці укладають контракт на підготовку у Центрі підготовки іноземних громадян НТУ «ХПІ».

Усі іноземці, в тому числі ті, що користуються правами громадян України, повинні після зарахування, протягом місяця після перетину державного кордону України, пройти реєстрацію, яку здійснює Центр підготовки іноземних громадян у УГІРФО ГУМУСУ в Харківській області.

4. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в НТУ «ХПІ» незалежно від статі, раси, національності, соціального i майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, вiросповiдання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в НТУ «ХПІ» на конкурсній основі в межах вимог державних стандартів, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати другу вищу освіту за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

5. Прийом до університету здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за конкурсом.

Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається стандартами вищої освіти.

6. Фінансування підготовки фахівців в НТУ «ХПІ» здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів – за державним замовленням,
 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів,
 • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Обсяги прийому на перший курс для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра в НТУ «ХПІ», а також обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр за рахунок коштів державного бюджету визначаються щорічно Міністерством освіти і науки України з урахуванням видатків Державного бюджету.

7. З метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів при вступі в НТУ «ХПІ» організовується цільовий прийом для наступних категорій вступників:

а) відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами), особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів з оцінками не нижче 124 бали за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів,

б) на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» (із змінами) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, кожного року доводять квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік.

При доведенні Міністерством освіти і науки України або іншими центральними органами виконавчої влади квот цільового прийому до НТУ «ХПІ» на поточний навчальний рік рішенням приймальної комісії виділяються місця для цільового прийому в межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не перевищує 25 % від державного замовлення з кожного напряму підготовки.

8. Організацію прийому в НТУ «ХПІ» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з «Положенням про приймальну комісію НТУ «ХПІ», затвердженим ректором університету.

Конкурсний відбір вступників з предметів, згідно з Додатком 3, здійснюється приймальною комісією за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році.

Для проведення вступних випробувань на перший курс для окремих категорій абітурієнтів, а також для проведення випускних випробувань в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ» створюються предметні екзаменаційні комісії НТУ «ХПІ».

Вступні випробування для окремих категорій абітурієнтів, а також проведення випускних випробувань в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ» при прийомі на перший курс для навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра покладається на Центр незалежного тестування НТУ «ХПІ».

Для проведення співбесід з особами, яким надане право вступу за співбесідою згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та категорій осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп), для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень, створюються відповідні комісії.

Для проведення випробувань за фахом при прийомі на старші курси підготовки бакалаврів створюються атестаційні комісії.

Для проведення випробувань за фахом при прийомі на підготовку спеціалістів та магістрів створюються фахові атестаційні комісії.

Склади комісій для проведення співбесід, атестаційних комісій та фахових атестаційних комісій затверджуються наказом ректора університету.

Повноваження приймальної комісії, комісій для проведення співбесід, атестаційних комісій, фахових атестаційних комісій, структурних підрозділів університету з питань організації прийому визначаються ректором відповідно до «Положення про приймальну комісію НТУ «ХПІ».

Повноваження Центру незалежного тестування НТУ «ХПІ» визначається ректором відповідно до «Положення про Центр незалежного тестування НТУ «ХПІ».

НТУ «ХПІ» оголошує прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями (Додаток 4).

НТУ «ХПІ» створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами з акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей).

НТУ «ХПІ» забезпечує дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

9. Прийом документів від вступників здійснюють технічні приймальні комісії (відбіркові комісії) факультетів та структурних підрозділів університету, склади яких затверджені наказом ректора НТУ «ХПІ».

Прийом документів від іноземців, які укладають контракт на підготовку, здійснює центр підготовки іноземних громадян НТУ «ХПІ».

10. Прийом документів до НТУ «ХПІ» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться:

 • на всі форми навчання на місця держзамовлення – з 20 квітня до 15 липня,
 • на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – з 20 квітня до 25 серпня,
 • на заочну та дистанційну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – з 20 квітня протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

11. Вступники подають особисто заяву про вступ в університет, у якій вказують напрям підготовки, форму та джерела фінансування навчання.

До заяви вступники додають:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього в оригіналі або його ксерокопію, завірену за оригіналом в НТУ «ХПІ» або в установленому порядку,
 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію), завірену лікарем медичної комісії НТУ «ХПІ», в якій вказані проведені щеплення та результати флюороогляду за поточний рік,
 • 6 фотокарток розміром 3x4 см,
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку конкурсних дисциплін НТУ «ХПІ», наведеному у Додатку 3,
 • витяг з трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).

Для участі в конкурсі I етапу (серед випускників системи довузівської підготовки НТУ «ХПІ», які досягли високих успіхів у навчанні) щодо вступу на обраний напрям підготовки вступники подають лист Центру незалежного тестування НТУ «ХПІ» (оригінал або завірену копію).

Для вступу на місця державного замовлення призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають тільки оригінали всіх документів.

Для вступу на напрям підготовки «Фізичне виховання» вступники подають оригінали документів, які підтверджують їх високі спортивні досягнення (довідки обласного спортивного комітету, грамоти, дипломи тощо).

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту, оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригінал листа Центру незалежного тестування НТУ «ХПІ» (при наявності) та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні нотаріально незавірених копій) вступники пред’являють особисто.

Інші документи можуть бути подані вступниками, якщо вони претендують на пiльги, установлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки, установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

Іноземці, які уклали контракт на підготовку з гарантією повної компенсації витрат, додають цей контракт до вказаних документів.

Іноземці, які користуються правами українських громадян та мешканці суміжних прикордонних областей РФ (Додаток 1) відповідно до Постанови КМ України від 05.08.98 № 1238, подають до вступу засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України наступні документи:

 • копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали),
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяця до від’їзду на навчання в Україну,
 • копію документа про народження.

12. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки в НТУ «ХПІ», у п’ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної (відбіркової) комісії структурного підрозділу НТУ «ХПІ», в якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали оригіналів документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної (відбіркової) комісії, втрачають право на участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

13. При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки (в одному або різних вищих навчальних закладах) оригінали документів про освіту державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Під час зарахування на навчання за іншою програмою підготовки за кошти фізичних або юридичних осіб вступник подає за призначенням завірені ксерокопії документа про освіту державного зразка та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, а також довідку вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали.

Копії документа про освіту, медичної довідки, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти разом з довідкою зберігаються у вищому навчальному закладі, в якому студент навчається за кошти фізичних або юридичних осіб протягом усього терміну навчання.

14. Особи, які вступають в НТУ «ХПІ» на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ТА ЗАРАХУВАННЯ

15. Вступ в НТУ «ХПІ» на перший курс для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра на денну форму, незалежно від фінансування, може бути здійснений тільки при поданні абітурієнтом сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році за конкурсними дисциплінами НТУ «ХПІ». Перелік конкурсних дисциплін поданий у Додатку 3.

Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти нижче встановленого рівня, тобто:

 • нижче 124 за 200-бальною системою – з української мови та літератури,
 • нижче 124 за 200-бальною системою – з профілюючих конкурсних дисциплін НТУ «ХПІ» не приймає.

16. Прийом в НТУ «ХПІ» незалежно від фінансування підготовки та форми навчання проводиться на конкурсній основі. Конкурс в НТУ «ХПІ» проводиться за напрямами в рамках факультету.

17. Прийом на перший курс денної форми навчання за державним бюджетом в НТУ «ХПІ» відбувається у два етапи:

I етап – проводиться для випускників системи довузівської підготовки поточного року, які досягли високих успіхів у навчанні,

II етап – для інших вступників в НТУ «ХПІ».

Кількість місць за певним напрямом підготовки на кожному факультеті, на які можуть бути зараховані абітурієнти у І етапі, не може перевищувати встановлений відсоток від обсягу державного замовлення:

 • 40 % для напрямів з галузей знань «Освіта», «Гуманітарні науки і мистецтво», «Соціальні науки, бізнес і право»,
 • 60 % для напрямів з галузей знань «Природничі науки», «Інженерія», «Транспорт» (Додаток 4).

18. Мають право на участь у конкурсі I етапу випускники системи довузівської підготовки поточного року за умови досягнення високих успіхів в навчанні:

а) слухачі підготовчих курсів,

б) учні елітарних шкіл,

в) випускники середніх навчальних закладів, що входять до комплексу НТУ «ХПІ»,

г) переможці та призери олімпіад НТУ «ХПІ»,

д) слухачі підготовчого відділення НТУ «ХПІ».

До випускників системи довузівської підготовки НТУ «ХПІ» прирівнюються особи:

д) медалісти та відмінники технікумів,

е) випускники, нагороджені похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»,

є) призери ІІ–IV етапу Всеукраїнських олімпіад,

ж) призери ІІІ етапу МАН.

19. Особам, які в олімпіадах НТУ «ХПІ» для вступників з будь-якої дисципліни зайняли 1–3 місця, надається статус переможців олімпіад НТУ «ХПІ». Особам, які в олімпіадах НТУ «ХПІ» з профілюючих дисциплін (математики, хімії, англійської мови («Переклад») – виявили високий рівень знань (набрали більше половини можливих балів), але не потрапили до числа переможців, надається статус призерів цих олімпіад.

20. Конкурс для абітурієнтів на I етапі здійснюється за результатами випускних випробувань в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ» згідно з Додатком 2 (при наявності сертифікатів зовнішнього тестування Центру зовнішнього оцінювання якості освіти з конкурсних дисциплін (перелік наведений у Додатку 3)). Випускні випробування в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ» відбуваються на основі програм із загальноосвітніх предметів і відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів.

Вступники, які не атестовані з української мови, складають випускні випробування в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ» з російської мови.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на випускні випробування в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ» в зазначений за розкладом час, або отримали менше, ніж 4 бали на випробуванні з української (російської) мови та менше, ніж 9 балів на випробуваннях з профілюючої дисципліни, а також ті, що забрали документи після початку випробувань, до участі в конкурсі не допускаються.

21. Для участі у випускних випробуваннях в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ», абітурієнти, які мають право на участь у вступній кампанії І етапу повинні подати в приймальні комісії обраних для вступу факультетів відповідні заяви.

Випускники середніх навчальних закладів, що входять до комплексу НТУ «ХПІ», до заяви на факультет повинні додати рекомендацію педагогічної Ради навчального закладу, в якому вони навчаються з зазначенням високих досягнень в навчанні вступника.

Кожний факультет розглядає на Вченій раді заяви кандидатів для вступу в НТУ «ХПІ», оцінює їх успіхи в навчанні та подає до центральної приймальної комісії списки осіб, які рекомендовані для участі в I етапі випускних випробувань системи довузівського навчання НТУ «ХПІ» (допуск до випробувань I етапу).

Для проведення випускних випробувань в системі довузівського навчання в НТУ «ХПІ» створюються предметні екзаменаційні комісії.

Проведення випускних випробувань в системі довузівського навчання покладається на Центр незалежного тестування НТУ «ХПІ».

Терміни проведення випускних випробувань в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ» визначаються приймальною комісією.

22. Конкурсну суму балів на I етапі складають результати випробування в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ» з профілюючих дисциплін за 40-бальною системою та додаткової дисципліни за 10-бальною системою оцінювання (Додаток 2) за наявністю сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з балами від 124 до 200 за 200-бальною системою (Додаток 3).

23. Для певного контингенту абітурієнтів НТУ «ХПІ» встановлює окремий конкурс.

Мають право на конкурсне зарахування за окремим конкурсом на I етапі за результатом складання на 38–40 балів тільки одного профілюючого випускного випробування в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ» (Додаток 2):

а) медалісти,

б) випускники старшої школи, нагороджені похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» за умови вступу на напрями підготовки, для яких профілюючою дисципліною є предмет, з якого випускники досягли високих досягнень,

в) призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук за умови вступу на напрями підготовки, для яких профілюючою дисципліною є предмет, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад та конкурсів-захистів,

г) переможці та призери олімпіад НТУ «ХПІ».

24. Мають право на зарахування за окремим конкурсом на I етапі за результатом складання на 32–40 балів тільки одного профілюючого випускного випробування в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ»:

а) випускники вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (на базі основної школи), які отримали диплом з відзнакою,

б) випускники технікумів або коледжів (на базі повної загальної середньої освіти), які мають диплом з відзнакою та за умови, що вони вступають на профільну спеціальність,

в) призери першостей України, Європи та світу, міжнародних спортивних змагань 2007–2008 років (за рекомендацією кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ»).

25. Зарахування на І етапі конкурсу на держбюджет в НТУ «ХПІ» здійснюється в порядку пріоритету:

а) особи, які мають право вступу без вступних випробувань (п. 38 цих Правил),

б) мають право на зарахування за співбесідою (п. 40),

в) мають право на зарахування поза конкурсом (п. 41),

г) мають право вступу за цільовим прийомом (п. 42),

д) мають право на зарахування за окремим конкурсом на підставі результату тільки одного випробування в НТУ «ХПІ» з профілюючої дисципліни (п. 23, 24),

е) мають право на зарахування за загальним конкурсом на підставі випускних випробувань системи довузівського навчання НТУ «ХПІ».

26. Для участі в конкурсі І етапу на держбюджет вступники повинні:

 • подати документи в НТУ «ХПІ» в терміни з 20 квітня до 10 липня,
 • подати сертифікати зовнішнього тестування за конкурсними дисциплінами в НТУ «ХПІ» з оцінками 124–200 за 200-бальною системою з профілюючих та додаткової конкурсних дисциплін НТУ «ХПІ» (Додаток 3),
 • успішно скласти випускні випробування в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ» (Додаток 2).

Зарахування вступників на перший курс НТУ «ХПІ» для навчання за освітньо-професійними програмами «бакалавр» за рахунок держбюджету на І етапі відбувається в терміни з 11 по 14 липня за умови подання оригіналів всіх документів.

27. Абітурієнти, які склали випускні випробування в системі довузівського навчання в НТУ «ХПІ», але не були зараховані на денну форму навчання за держбюджетом, бо не пройшли за конкурсом, мають можливість з отриманими балами на випускних випробуваннях в системі довузівського навчання бути зарахованими до НТУ «ХПІ» на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб в І етапі зарахування.

28. Учасникам олімпіад НТУ «ХПІ» з конкурсних дисциплін (математики, хімії, української та англійської мов («Переклад») отримані бали на олімпіадах за бажанням абітурієнтів можуть бути зараховані як бали випускних випробувань у системі довузівського навчання з відповідної дисципліни для вступу в НТУ «ХПІ» на місця, що фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб на І етапі зарахування.

29. Абітурієнтам, які склали випускні випробування в системі довузівського навчання в НТУ «ХПІ», але не були зараховані на денну форму навчання за держбюджетом, бо не пройшли за конкурсом, отримані бали можуть бути зараховані як вступні з відповідних дисциплін для вступу в НТУ «ХПІ» на навчання без відриву від виробництва (заочна та дистанційна форми навчання) на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на І етапі зарахування.

30. Абітурієнти, які вирішили навчатися в НТУ «ХПІ» на денній формі навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, для зарахування в рамках І етапу можуть подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти за конкурсними дисциплінами НТУ «ХПІ» з результатами проходження зовнішнього тестування у поточному році.

31. Участь у конкурсі та зарахування абітурієнтів на ІІ етапі при вступі на денну форму навчання за рахунок держбюджету здійснюється на конкурсній основі за сумою балів з сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти за конкурсними дисциплінами (профілюючими та додатковою згідно з Додатком 3) з результатами проходження зовнішнього тестування у поточному році.

Для вступу на денну форму навчання за рахунок держбюджету на ІІ етапі НТУ «ХПІ» проводить вступні випробування (липень) лише для наступного контингенту абітурієнтів:

 • осіб, які для вступу повинні складати випробування з англійської мови,
 • осіб, які для вступу повинні складати випробування зі спортивних нормативів,
 • вступників з числа військовослужбовців, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу,
 • іноземців з прикордонних областей Російської Федерації та окремого контингенту осіб без громадянства,
 • вступників, які не атестовані з української мови та літератури (складають вступне випробування в НТУ «ХПІ» з російської мови та літератури).

Для проведення вступних випробувань створюються предметні екзаменаційні комісії в НТУ «ХПІ».

Проведення вступних випробувань покладається на Центр незалежного тестування НТУ «ХПІ».

32. Зарахування на ІІ етапі конкурсу на денну форму навчання за рахунок держбюджету в НТУ «ХПІ» здійснюється в порядку пріоритету:

 • особи, які мають право вступу без вступних випробувань (п. 38 цих Правил),
 • мають право на зарахування за співбесідою (п. 40),
 • мають право на зарахування поза конкурсом (п. 41),
 • мають право на зарахування за цільовим прийомом (п. 42),
 • мають право на зарахування за загальним конкурсом (на підставі балів з сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти).

33. Для участі в конкурсі та зарахуванні на ІІ етапі на денну форму навчання за рахунок держбюджету вступники повинні:

 • подати документи в НТУ «ХПІ» в терміни з 20 квітня по 15 липня,
 • подати сертифікати зовнішнього тестування за конкурсними дисциплінами в НТУ «ХПІ» з оцінками 124–200 за 200-бальною системою з профілюючих та додаткової дисциплін (Додаток 3) або успішно скласти вступні випробування в НТУ «ХПІ»:

а) з англійської мови,

б) зі спортивних нормативів,

в) з конкурсних дисциплін НТУ «ХПІ» (для іноземців з прикордонних областей РФ та окремого контингенту осіб без громадянства; вступників з числа військовослужбовців, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу; вступників, які не атестовані з української мови та літератури (складають вступне випробування в НТУ «ХПІ» з російської мови та літератури)).

Зарахування на денну форму навчання за рахунок держбюджету в НТУ «ХПІ» для вступників ІІ етапу відбувається в терміни з 25 липня по 1 серпня.

34. Для проведення співбесід з особами, яким надане право вступу за співбесідою згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та категорій осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп), для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень, створюються відповідні комісії. Співбесіди проводяться з 16 по 20 липня. Зарахування вказаних осіб – з 25 липня по 1 серпня.

35. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування в зазначений за розкладом час, або отримали менш, ніж 124 бали на вступних випробуваннях, а також ті, що забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в конкурсі не допускаються.

36. Зарахування в НТУ «ХПІ» на перший курс денної форми навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб на ІІ етапі конкурсу відбувається за результатами суми балів з сертифікатів зовнішнього тестування Центра оцінювання якості освіти з конкурсних дисциплін НТУ «ХПІ», якщо бали в поданих сертифікатах 124–200 за 200-бальною системою, або балів вступних випробувань в НТУ «ХПІ» для окремого контингенту вступників за аналогічною системою оцінювання (Додаток 3) при подачі повного комплекту документів для вступу до 25 серпня.

Вступні випробування для вступу на навчання на денну форму в НТУ «ХПІ» за рахунок фізичних та юридичних осіб проводяться лише для наступних категорій вступників:

а) осіб, які для вступу повинні складати випробування з англійської мови,

б) осіб, які для вступу повинні складати випробування зі спортивних нормативів,

в) вступників з числа військовослужбовців, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу,

г) іноземців з прикордонних областей РФ та окремого контингенту осіб без громадянства,

д) вступників, які не атестовані з української мови та літератури (складають вступне випробування в НТУ «ХПІ» з російської мови та літератури).

Зарахування на денну форму навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб здійснюється до 30 серпня.

37. Прийом документів в НТУ «ХПІ» на 1 курс за заочною та дистанційною формами навчання здійснюється від всіх абітурієнтів, які бажають вступити на заочну форму з подальшим пред’явленням:

 • сертифікатів зовнішнього тестування або
 • результатів випробувань в НТУ «ХПІ».

Участь в конкурсі та зарахування в НТУ «ХПІ» на перший курс за заочною та дистанційною формами навчання будь-якого джерела фінансування відбувається за результатами суми балів з сертифікатів зовнішнього тестування Центра оцінювання якості освіти або суми балів з університетських випробувань за конкурсними дисциплінами НТУ «ХПІ» (Додаток 3).

Зарахування на перший курс на місця державного замовлення заочної та дистанційної форм навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться на конкурсній основі до 5 серпня включно.

Зарахування на заочну та дистанційну форми навчання на місця, що фінансуються за рахунок юридичних та фізичних осіб, проводиться протягом року в терміни, визначені приймальною комісією.

38. Без вступних випробувань зараховуються:

а) учасники міжнародних олімпіад за умови вступу на напрями підготовки, для яких профілюючою дисципліною є предмет, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад,

б) призери (особи, нагороджені дипломами І–ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови вступу на напрями підготовки, для яких профілюючою дисципліною є предмет, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад.

39. Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям III–IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України дозволяється зараховувати як профілюючі також такі навчальні предмети:

а) інформатика та обчислювальна техніка – при вступі на напрями підготовки «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Системна інженерія»,

б) основи економіки – при вступі на напрями підготовки «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економічна кібернетика», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит»,

в) екологія – при вступі на напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

40. За співбесідою в НТУ «ХПІ» зараховуються:

а) особи з числа потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою або з відмінними оцінками,

б) категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп), для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень,

в) окремий контингент іноземців.

Програму співбесіди з зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

41. Поза конкурсом на всі форми навчання зараховуються при одержанні вступних позитивних оцінок:

а) особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надане таке право,

б) дiти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків,

в) інваліди І та II груп і діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом,

г) особи, яким Законом України «Про статус i соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право,

д) випускники поточного року підготовчого відділення НТУ «ХПІ», які успішно склали випускні іспити (для участі в конкурсі І етапу),

е) діти загиблих внаслідок авіаційної катастрофи в Ірані 23 грудня 2002 року,

є) діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

42. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на перший курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості». Особи, які не зараховані за цільовим прийомом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

43. Серед абітурієнтів, які вступають на рівних умовах та набрали однакову конкурсну суму балів, мають переважне право на зарахування на денну форму навчання в порядку пріоритету:

 • особи, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право,
 • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»,
 • особи, які проживають у забрудненій зоні внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
 • дiти-напiвсироти,
 • випускники підготовчих курсів НТУ «ХПІ», елітарних шкіл та закладів, що входять до Навчального комплексу НТУ «ХПІ»,
 • медалісти та особи, які мають диплом з відзнакою,
 • переможці олімпіад НТУ «ХПІ» (1–3 місця),
 • призери олімпіад НТУ «ХПІ»,
 • особи, які мають стаж роботи за фахом не менше року,
 • особи, які виявили нахил до обраної спеціальності (випускники технікумів, коледжів, професійно-технічних навчальних закладів),
 • особи, які мають вищі бали з профілюючих дисциплін в атестаті,
 • випускники старшої школи, нагороджені похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профілюючими є вступні випробування з цих предметів,
 • особи, які мають вищий середній бал в документі про середню освіту (підрахований за 5-бальною системою, Додаток 5).

44. Серед абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання, переважне право на зарахування (за інших рівних умов) в порядку пріоритету мають:

 • особи, зазначені в підпунктах 1–4 п. 43 цих Правил,
 • особи, які мають стаж роботи за фахом не менше року,
 • медалісти та особи, які мають диплом з відзнакою,
 • військовослужбовці, звільнені в запас протягом останніх 3 років,
 • випускники підготовчих курсів та елітарних шкіл,
 • особи, які мають вищий середній бал в документі про середню освіту.

45. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026.

46. Зарахування іноземців відповідно до міжнародних договорів, загальнодержавних програм, договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами проводиться до 15 листопада.

47. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до університету понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які не спроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.

48. Рішення про зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за результатами конкурсу, відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти, за заявою вступника, що подається до приймальної комісії.

49. Зарахування випускників технікумів та коледжів, що входять до Навчального комплексу НТУ «ХПІ», на відповідні старші курси (2–4 курси) за узгодженими (індивідуальними) навчальними планами здійснюється за наявності вакантних місць за результатами випробування за фахом за умови оплати вартості підготовки за скорочені курси (семестри) навчання.

На старші курси НТУ «ХПІ» без відповідної оплати можуть бути зараховані:

а) випускники Верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» та Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ»,

б) випускники інших технікумів та коледжів, які мають диплом з відзнакою.

50. Апеляції на результати випускних випробувань в системі довузівського навчання НТУ «ХПІ» та вступних випробувань НТУ «ХПІ» для окремого контингенту абітурієнтів повинні подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів випробувань. Апеляції розглядають відповідні апеляційні комісії, склад яких затверджений наказом ректора НТУ «ХПІ». Апеляції на результати олімпіад НТУ «ХПІ» не приймаються.

51. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з НТУ «ХПІ». На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) в НТУ «ХПІ» і не пройшли за конкурсом на навчання.

52. Прийом до Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України НТУ «ХПІ» здійснюється згідно з Правилами прийому до вказаного факультету. Відбір кандидатів на зарахування до складу курсантів здійснює відбіркова комісія факультету, а зарахування проводить приймальна комісія НТУ «ХПІ» на чолі з ректором НТУ «ХПІ».

Правила прийому до Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України НТУ «ХПІ» узгоджуються з начальником Головного управління кадрової політики Міністерства оборони України та затверджуються Головою приймальної комісії.

53. Прийом до Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» здійснюється згідно з «Правилами прийому до Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ».

54. Усі питання, пов’язані з прийомом в НТУ «ХПІ» та його структурних підрозділів (Верстатоінструментального технікуму, Полтавського політехнічного коледжу та Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України НТУ «ХПІ») вирішуються приймальною комiсiєю університету.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ СПЕЦІАЛІСТА та МАГІСТРА

55. Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціалістів та магістрів осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти) за відповідним напрямом в НТУ «ХПІ» або в іншому вищому навчальному закладі здійснюється за загальним конкурсом.

Конкурсна сума балів для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами спеціалістів та магістрів складається з:

 • середнього балу оцінок з додатку до диплома про базову вищу освіту (5-бальна система) та оцінки результату державної атестації студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (державні іспити, захист дипломної роботи або проекту) (5-бальна система) – для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки в НТУ «ХПІ»,
 • середнього балу оцінок з додатку до диплома про базову вищу освіту (5-бальна система) та оцінки отриманої на вступному випробуванні в НТУ «ХПІ» за фахом (5-бальна система) – для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки в іншому вищому навчальному закладі.

56. Для участі у конкурсі та зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра абітурієнт подає заяву встановленого зразка.

Реєстрацію заяв здійснюють приймальні (відбіркові) комісії факультетів та інших підрозділів НТУ «ХПІ».

57. Для зарахування осіб на навчання за рівнями спеціаліста та магістра:

 • аналізується реальний контингент факультету за кожною спеціальністю,
 • визначається кількість бюджетних місць за кожною спеціальністю певного факультету,
 • визначається кількість осіб пільгового контингенту, які рекомендуються для зарахування поза конкурсом,
 • розробляється таблиця ранжирування вступників на 5 курс за конкурсними балами з точністю кратною 0,25 бала,
 • визначається прохідний бал,
 • визначається напівпрохідний бал.

Всі інші вступники можуть бути зараховані за кошти фізичних або юридичних осіб.

58. Прийом заяв (інших встановлених документів) в НТУ «ХПІ» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра проводиться:

 • на всi форми навчання на місця держзамовлення – до 10 липня,
 • на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – до 25 серпня,
 • на заочну та дистанційну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

Вступні випробування за фахом відбуваються:

 • на всi форми навчання на місця держзамовлення – з 11 по 15 липня,
 • на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – з 11 липня по 25 серпня,
 • на заочну та дистанційну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

Зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра в НТУ «ХПІ» відбувається:

 • на всi форми навчання на місця держзамовлення – до 5 серпня,
 • на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – до 30 серпня,
 • на заочну та дистанційну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

59. НТУ «ХПІ» здійснює прийом осіб, які здобули базову вищу освіту відповідного напряму підготовки в іншому вищому навчальному закладі, на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та магістра. Такий прийом здійснюється відповідно до виділених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади місць державного замовлення за результатами випробування за фахом.

60. На навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями, що відносяться до «Специфічних категорій», можуть бути зараховані особи, які мають освiтньо-квалiфiкацiйний рівень не нижчий за бакалавра з будь-якого напряму підготовки.

Правила прийому ухвалені на засіданні Вченої Ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», протокол № 1 від 25 січня 2008 р.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ВЕРСТАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕХНІКУМУ НТУ «ХПІ»

61. На Правила прийому до Верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» розповсюджується дія таких пунктів Правил прийому до НТУ «ХПІ»:

п. п. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12–14, 27, 29, 33, 34, 35, 40–45, 50, 51.

Відмінні особливості Правил прийому до Верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» наведені в п. 62–73.

62. Прийом до Верстатоінструментального технікуму здійснюється для підготовки фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйним рівнем – молодший спеціаліст.

63. Особи з базовою загальною середньою освітою можуть бути зараховані на перший курс Верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» для продовження навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник, можуть бути зараховані на другий курс Верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» на місця державного замовлення для продовження в установленому порядку навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню.

64. Прийом документів на місця державного замовлення Верстатоінструментального технікуму проводиться: на денну форму навчання – з 20 квітня по 29 липня, на заочну форму навчання – з 20 квітня по 22 серпня.

Прийом документів на місця, що фінансуються за рахунок фізичних, юридичних осіб проводиться: на денну форму навчання з 20 квітня по 22 серпня, на заочну форму навчання – з 20 квітня протягом року.

65. До заяви про вступ до Верстатоінструментального технікуму вступники додають документ про базову середню освіту, документ про повну загальну середню освіту або документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, сертифікати за конкурсними дисциплінами з математики та української мови і літератури (для вступу на основі повної середньої освіти).

66. Особи, які вступають до Верстатоінструментального технікуму на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління районних державних адміністрацій.

67. Для абітурієнтів на основі базової середньої освіти вступні випробування до Верстатоінструментального технікуму проводяться у формі комплексного тестування (з математики та української мови), яке оцінюється за дванадцятибальною системою.

Слухачi пiдготовчих курсiв мають право до 1 червня скласти випускні тестування системи довузівської підготовки. Бали, отримані на випускних тестуваннях системи довузівської підготовки, за бажанням абітурієнта можуть бути зараховані як вступні конкурсні.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні тестування в зазначений за розкладом час, або на тестуванні отримали менш, ніж 4 бали, а також ті, що забрали документи після початку вступних тестувань, до участі в конкурсі не допускаються.

68. Комплексні тестування для вступу на місця державного замовлення проводяться: на денну форму навчання – з 30 липня по 8 серпня, на заочну форму – з 23 серпня по 25 серпня.

Комплексні тестування для вступу на місця, що фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб, проводяться: на денну форму навчання – до 25 серпня, на заочну форму – протягом року.

69. Конкурс при вступі до Верстатоінструментального технікуму проводиться за спеціальностями (Додаток 4).

70. До Верстатоінструментального технікуму на місця держзамовлення за конкурсом зараховуються абітурієнти, які успішно пройшли конкурсні тестування, відповідно до суми отриманих балів.

71. Зарахування до Верстатоінструментального технікуму проводиться:

 • на місця державного замовлення: на денну форму навчання в 2 етапи (І етап – з 10 по 14 липня (для слухачів підготовчих курсів); ІІ етап – до 15 серпня), на заочну форму навчання – до 30 серпня,
 • на місця, що фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб: на денну форму навчання – до 30 серпня, на заочну форму навчання – протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

Кількість місць, на які можуть бути зараховані абітурієнти на І етапі конкурсу, не може перевищувати:

 • 60 % від обсягу державного замовлення для спеціальностей «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів», «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і роботехнічних комплексів», «Виробництво гідравлічних та пневматичних засобів автоматизації»,
 • 40 % від обсягу державного замовлення для спеціальності «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки».

72. При однаковій кількості набраних конкурсних балів право на першочергове зарахування до верстатоінструментального технікуму мають:

 • особи, які мають стаж роботи,
 • особи, які направлені підприємствами на основі договору,
 • особи, які мають в документі про освіту вищі бали з конкурсних дисциплін.

73. Зарахування вступників верстатоінструментального технікуму, що мають повну загальну середню освіту, здійснюється на другий курс денної форми навчання за результатами з сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (з математики та української мови і літератури), які оцінюються за 200-бальною системою та за умови наявності вакантних місць, що фінансуються за рахунок державного бюджету, а також у межах ліцензійного обсягу на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Особливості Правил прийому до Верстатоінструментального технікуму ухвалені на засіданні Педагогічної Ради Верстатоінструментального технікуму Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», протокол № 4 від 23 січня 2008 р.

НАША АДРЕСА:

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
Їхати до ст. метро «Пушкінська» або «Архітектора Бекетова».

ЦЕНТРАЛЬНА ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:

Учбовий корпус № 2, 1 поверх; т. (057) 707-66-34.

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ:

Адміністративний корпус, правий під’їзд, 3 поверх; т. (057) 707-62-31.

ФАКУЛЬТЕТ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО НАВЧАННЯ:

Математичний корпус, к. 213; т. (057) 707-62-58.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет