ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НА 2007/2008 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

#7 от 12.04.2007

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НА 2007/2008 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. До Національного технічного університету «Харкiвський полiтехнiчний інститут» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

2. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

На перший і наступні курси для навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра можуть бути зараховані особи, які мають диплом державного зразка про неповну, базову, повну вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незавершену вищу освіту.

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», мають право вступати на перший курс НТУ «ХПІ» на місця державного замовлення, а також для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, і навчання за узгодженими навчальними планами.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватись також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації».

При прийомі на навчання осіб, які пред’являють (подають) документ про здобуту освіту іноземних держав (не державного зразка України), обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти.

Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право на освіту нарівні з громадянами України. Мешканці суміжних прикордонних областей Російської Федерації (Додаток 1) мають право на освіту нарівні з громадянами України при наявності відповідних квот.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

Iноземцi українського походження користуються тими ж правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками мiжнародних олiмпiад із загальноосвiтніх предметів, вступне випробування з яких визначено НТУ «ХПІ» як профiлююче для вступу на обрану спецiальнiсть (Додаток 2).

Всі інші іноземці укладають контракт на підготовку у Центрі підготовки іноземних громадян НТУ «ХПІ».

Всі іноземці, в тому числі ті, що користуються правами громадян України, повинні після зарахування, протягом місяця після перетину державного кордону України, пройти реєстрацію, яку здійснює Центр підготовки іноземних громадян у УГІРФО ГУМУСУ в Харківській області.

4. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в НТУ «ХПІ» незалежно від статі, раси, національності, соціального i майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, вiросповiдання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в НТУ «ХПІ» на конкурсній основі в межах вимог державних стандартів, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати другу вищу освіту за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

5. Прийом до унiверситету здійснюється для пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями бакалавра, спеціаліста, магістра за конкурсом на підставі результатів вступних випробувань.

Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається стандартами вищої освіти.

Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів системи загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 № 588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 925/5146, на базі НТУ «ХПІ» може проводитись державна підсумкова атестація випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти за курсом повної загальної середньої освіти.

6. Фінансування підготовки фахівців в НТУ «ХПІ» здійснюється:

Обсяги прийому на перший курс для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра в НТУ «ХПІ», а також обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр за рахунок коштів державного бюджету визначаються щорічно Міністерством освіти і науки України з урахуванням видатків Державного бюджету.

7. З метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів, відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при одержанні на вступних випробуваннях оцінок від 4 до 12 балів за 12-бальною шкалою оцінювання. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» (із змінами) при вступі до НТУ «ХПІ» організовується цільовий прийом.

При доведенні Міністерством освіти і науки України або іншими центральними органами виконавчої влади квот цільового прийому до НТУ «ХПІ» на поточний навчальний рік рiшенням приймальної комiсiї видiляються мiсця для цільового прийому в межах обсягу пiдготовки за державним замовленням, але їх кiлькiсть не перевищує 25 % від державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності) згідно з Додатком 3.

8. Організацію прийому до НТУ «ХПІ» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з «Положенням про приймальну комісію НТУ «ХПІ», затвердженим ректором університету.

Репетиційні та вступні тестування при прийомі на перший курс для навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра проводить Центр незалежного тестування НТУ «ХПІ». Для конкурсного відбору вступників приймальна комісія НТУ «ХПІ» також приймає сертифікати центрів тестування з результатами незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Для проведення співбесід з особами, яким надане право вступу за співбесідою згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», створюються відповідні комісії.

Для проведення комплексного тестування при прийомі на старші курси підготовки бакалаврів створюються атестаційні комісії.

Для проведення тестування при прийомі на підготовку спеціалістів та магістрів створюються фахові атестаційні комісії.

Склади комісій для проведення співбесід, атестаційних комісій та фахових атестаційних комісій затверджуються наказом ректора університету.

Повноваження приймальної комісії, комісій для проведення співбесід, атестаційних комісій, фахових атестаційних комісій, структурних підрозділів університету з питань організації прийому визначаються ректором відповідно до «Положення про приймальну комісію НТУ «ХПІ».

Повноваження Центру незалежного тестування НТУ «ХПІ» визначається ректором відповідно до «Положення про Центр незалежного тестування».

Університет оголошує прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями (Додаток 3).

Університет створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами з акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей).

НТУ «ХПІ» забезпечує дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

9. Прийом документів від вступників здійснюють технічні приймальні комісії (відбіркові комісії) факультетів та структурних підрозділів університету, склади яких затверджені наказом ректора НТУ «ХПІ».

Прийом документів від іноземців, які укладають контракт на підготовку, здійснює Центр підготовки іноземних громадян НТУ «ХПІ».

10. Прийом документiв до НТУ «ХПІ» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться:

11. Вступники подають особисто заяву про вступ до університету, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на навчання за програмами спеціаліста або магістра), форму та джерела фінансування навчання.

До заяви вступники додають:

Для участі в конкурсі щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність) вступники за власним бажанням можуть подати:

– документ Центру незалежного тестування НТУ «ХПІ» (оригінал)

або

– документи Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії).

Для вступу на місця державного замовлення призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають тільки оригінали всіх документів.

Паспорт (свiдоцтво про народження для осiб, якi за вiком не мають паспорта), вiйськовий квиток (посвiдчення про приписку до призовної дiльницi), оригінал документу про освіту, оригінал документів Українського центру оцінювання якості освіти та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні нотаріально незавірених копій) вступники пред’являють особисто.

Інші документи можуть бути подані вступниками, якщо вони претендують на пiльги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

Іноземці, які уклали контракт на підготовку з гарантією повної компенсації витрат, додають цей контракт до вказаних документів.

Іноземці, які користуються правами українських громадян та мешканці суміжних прикордонних областей РФ (Додаток 1) відповідно до Постанови КМ України від 05.08.98 № 1238, подають до вступу засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України наступні документи:

12. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у п’ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документів про освіту, медичної довідки, документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної (відбіркової) комісії структурного підрозділу НТУ «ХПІ», в якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали оригіналів документа про освіту, медичної довідки, документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної (відбіркової) комісії, втрачають право на участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

13. При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах) оригінали документів про освіту державного зразка, медичної довідки та документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Під час зарахування на навчання за іншою програмою підготовки за кошти фізичних або юридичних осіб вступник подає за призначенням завірені ксерокопії документа про освіту державного зразка, медичної довідки, документів Українського центру оцінювання якості освіти, а також довідку вищого навчального закладу, в якому зберігаються оригінали.

Копії документа про освіту, медичної довідки, документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти разом з довідкою зберігаються у вищому навчальному закладі, в якому студент навчається за кошти фізичних або юридичних осіб протягом усього терміну навчання.

14. Особи, які вступають до НТУ «ХПІ» на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ СПЕЦІАЛІСТА ТА МАГІСТРА

15. Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціалістів та магістрів осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти) за відповідним напрямом підготовки в НТУ «ХПІ» або іншому ВНЗ, здійснюється за конкурсом на підставі результатів вступного випробування за фахом.

Вступні випробування за фахом відбуваються в термін з 10 по 15 липня.

Фахові вступні випробування проводять відповідні фахово-атестаційні комісії, затверджені наказом ректора НТУ «ХПІ».

Перелік питань для проведення фахових вступних випробувань формують кафедральні фахово-атестаційні комісії.

Створені питання для проведення вступних випробувань за фахом (у кількості 2-ох примірників) зберігаються в Центральній приймальній комісії.

16. Для участі у випробуванні за фахом, конкурсі та зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програмами «спеціаліст» та «магістр» абітурієнт подає заяву встановленого зразка.

Реєстрацію заяв здійснюють приймальні (відбіркові) комісії факультетів та інших підрозділів НТУ «ХПІ».

Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань, формування наказів та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводиться до 5 серпня.

На навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями, що відносяться до «Специфічних категорій», можуть бути зараховані особи, які мають освiтньо-квалiфiкацiйний рівень не нижчий за бакалавра з будь-якого напряму підготовки.

17. Враховуючи додаткове роз’яснення МОНУ (лист № 1/9-158 від 19.03.07 за підписом заступника міністра) у 2007 році міністерство дозволяє зараховувати результати державної атестації студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (державні екзамени, захист дипломної роботи або проекту) як вступне випробування за фахом для осіб, які закінчили даний ВНЗ у поточному навчальному році.

Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в попередні роки в НТУ «ХПІ» або іншому ВНЗ, необхідно обов’язково складати фахові вступні випробування.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

18. Для отримання другої вищої освіти (за рахунок фізичних, юридичних осіб) за індивідуальним навчальним планом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра можуть бути зараховані особи, які мають диплом про відповідний або вищий освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень з будь-якої іншої спеціальності. Прийом здійснюється лише за наявності вакантних місць (в межах ліцензійного обсягу) на підставі оцінок з додатку до диплома про одержану вищу освіту та результатів комплексного тестування.

Для отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Переклад» вступники обов'язково проходять тестування за фахом.

ВСТУПНІ ТЕСТУВАННЯ

19. Прийом до університету незалежно від фінансування підготовки та форми навчання проводиться на конкурсній основі за результатами тестування.

Вступні тестування при прийомі на перший курс за освітньо-професійними програмами бакалавра проводяться на основі програм із загальноосвітніх предметів і відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів.

Перелік дисциплін, за якими проводиться тестування, наведений в Додатку 2.

Вступники, які не атестовані з української мови, проходять тестування з російської мови.

При прийомі на заочну форму навчання, на старші курси денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра програми вступного тестування крім питань з загальноосвітніх дисциплін можуть включати питання за фахом.

При прийомі на спеціальність «Фізичне виховання», крім тестувань з дисциплін, що наведені в Додатку 2, абітурієнти виконують державні тести з фізичної підготовленості населення України та беруть участь у конкурсі лише при отриманні з цих тестувань оцінок «добре» та «відмінно».

20. Вступні тестування на місця державного замовлення на денну та заочну форми навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра НТУ «ХПІ» проводяться з 9 липня.

21. Учні системи доуніверситетського навчання НТУ «ХПІ» (слухачi пiдготовчих курсiв, учні елiтарних шкiл унiверситету, закладів, що входять до Навчального комплексу університету, учасники заочних олімпіад НТУ «ХПІ», призери II етапу Всеукраїнських олімпіад та конкурсів) та лiцею «Професіонал» мають право до 1 червня скласти репетиційні тестування з профілюючої дисципліни (математики, хімії або англійської мови – згідно з Додатком 2) та з української мови. Бали, отримані на репетиційних тестуваннях, за бажанням абiтурiєнта можуть бути зараховані як вступні конкурсні.

Крім учнів системи доуніверситетського навчання НТУ «ХПІ» до участі в репетиційному тестуванні з профілюючої дисципліни з метою підтвердження високого рівня знань також допускаються особи, які досягли високих успіхів у навчанні, зазначені в п. 39 цих Правил (медалісти; особи, які мають диплом з відзнакою; призери III етапу Всеукраїнських олімпіад та конкурсів; переможці (1–3 місця) та призери базових олiмпiад НТУ «ХПІ»; призери спортивних змагань).

22. Абітурієнти, які не навчалися в системі доуніверситетського навчання, але бажають вступати до НТУ «ХПІ» на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, допускаються до складання репетиційних тестувань, що проводяться за окремим розкладом. Результати цих репетиційних тестувань не можуть бути використані для вступу на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету.

23. Особам, які на олімпіадах НТУ «ХПІ» для вступників з будь-якої дисципліни зайняли 1–3 місця, надаються статус переможців університетських олімпіад і права, визначені п. 21, п. 39, п. 40 та п. 50 цих Правил.

Особам, які на університетських олімпіадах з профілюючих дисциплін (математики, хімії, «Перекладу» – згідно з Додатком 2) виявили високий рівень знань, але не потрапили до числа переможців, надаються статус призерів цих олімпіад і права, визначені п. 21, п. 39 та п. 50 цих Правил.

Учасникам університетських олімпіад з конкурсних дисциплін (української мови, математики, хімії та «Перекладу» – згідно з Додатком 2) отримані бали за бажанням абітурієнтів можуть бути зараховані як бали вступного тестування з відповідної дисципліни для вступу на місця, що фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб.

24. Як результати репетиційних або вступних тестувань за освітньо-професійними програмами бакалавра за бажанням вступника зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року, підтверджені відповідними документами Українського центру оцінювання якості освіти.

Мінімальна кількість балів, зазначена в документі Українського центру оцінювання якості освіти, що дає право вступнику на участь у конкурсі щодо вступу до університету, становить 4 бали за 12-бальною шкалою.

25. Особи, які без поважних причин не з’явилися на репетиційні або вступні тестування в зазначений за розкладом час, або отримали менш, ніж 9 балів на тестуванні з математики, хімії або англійської мови або менш, ніж 4 бали на тестуванні з української (російської) мови, а також ті, що забрали документи після початку вступних тестувань, до участі в конкурсі не допускаються.

26. Для вступу на навчання без вiдриву вiд виробництва абітурієнти проходять комплексне тестування з конкурсних дисциплін.

При проведенні комплексного вступного тестування оцінки виставляються з кожного предмета, що містить тестування.

27. Абітурієнтам, які склали репетиційні або вступні тестування на денну форму навчання, їх результати можуть бути зараховані як тестування з відповідних дисциплін для вступу на навчання без вiдриву вiд виробництва на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ТА ЗАРАХУВАННЯ

28. Зарахування до університету та його структурних підрозділів на всі форми навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра здійснюється в порядку пріоритету:

29. Конкурс в університеті проводиться по факультету в цілому, на кожну спецiальність окремо або за групами спеціальностей (згідно з Додатком 4).

30. На 1 курс денної форми навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра за загальним конкурсом зараховуються абiтурiєнти відповідно до суми балів, отриманих на вступних тестуваннях, i балiв з третьої конкурсної дисциплiни (Додаток 2) з документу про середню освiту (пріорітет надається загальній підсумковій оцінці), перерахованих в п’ятибальну систему згідно з Додатком 5.

31. Зарахування на денну форму навчання на місця державного замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться на конкурсній основі в 2 етапи:

– І етап – з 6 по 8 липня;

– ІІ етап – з 26 липня по 1 серпня.

32. Зарахування на денну форму навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, проводиться до 30 серпня.

33. Мають право на участь у І етапі конкурсу та зарахування на 1 курс денної форми навчання на місця державного замовлення на І етапі (з 6 по 8 липня) за умови подання до 5 липня включно оригіналів документа про освіту, медичної довідки, листа тестування та (або) документа (документів) Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної (відбіркової) комісії:

а) випускники поточного року системи доуніверситеського навчання (пiдготовчих курсiв, елітарних шкіл, навчальних закладів, що входять до Навчального комплексу НТУ «ХПІ»,) та ліцею «Професіонал», які мають право на зарахування без вступних випробувань (зазначені в п. 36);

б) випускники поточного року системи доуніверситеського навчання та ліцею «Професіонал», які мають право вступу за співбесідою (п. 28) та успішно пройшли цю співбесіду;

в) випускники поточного року системи доуніверситеського навчання та ліцею «Професіонал», які мають право вступу поза конкурсом (п. 37) або за цільовим прийомом (п. 38), які успішно склали репетиційні тестування (або подали документи Українського центру оцінювання якості освіти для зарахування їх як результат репетиційного тестування);

г) особи, які мають право на зарахування за окремим конкурсом (згідно з п. 39) та успішно склали репетиційне тестування з профілюючої дисципліни (математики, хімії або англійської мови – згідно з Додатком 2) або своєчасно подали документ Українського центру оцінювання якості освіти для зарахування його як результат відповідного репетиційного тестування;

д) випускники поточного року системи доуніверситеського навчання (пiдготовчих курсiв, елітарних шкіл, навчальних закладів, що входять до Навчального комплексу НТУ «ХПІ», учасників заочних олімпіад НТУ «ХПІ», переможці та призери II етапу Всеукраїнських олімпіад) та ліцею «Професіонал», які успішно склали репетиційні тестування (або подали документи Українського центру оцінювання якості освіти для зарахування їх як результат репетиційного тестування) та отримали від 32 до 40 балів з профілюючої дисципліни (математики, хімії або англійської мови – згідно з Додатком 2) та від 7 до 10 балів з української мови, і мають в документі про повну загальну середню освiту оцінки тільки достатнього та високого рівня 7–12.

Кількість місць на кожному факультеті, спеціальності або групі спеціальностей (в залежності від виду конкурсу згідно з Додатком 4), на які можуть бути зараховані абітурієнти на І етапі конкурсу, не може перевищувати відсоток від обсягу державного замовлення:

а) 40 % для напрямів з галузей знань «Освіта», «Гуманітарні науки і мистецтво», «Соціальні науки, бізнес і право»;

б) 60 % для напрямів з галузей знань «Природничі науки», «Інженерія», «Транспорт» (Додаток 3).

34. Мають право на участь у ІІ етапі конкурсу та зарахування на перший курс денної форми навчання на місця державного замовлення за освітньо-професійними програмами бакалавра (з 26 липня по 1 серпня):

а) всі особи, які до 8 липня подали до приймальної (відбіркової) комісії необхідні документи (згідно з п. 11 цих Правил) та пройшли необхідні тестування (вступні або репетиційні);

б) випускники поточного року підготовчого відділення НТУ «ХПІ», якi успiшно склали випускнi iспити.

Особи, які не пройшли за конкурсом на І етапі (або не приймали в ньому участь), мають право на участь у ІІ етапі конкурсу з тими ж конкурсними балами.

Особи, які брали участь у вступних тестуваннях (після 9 липня), мають право на участь у конкурсі тільки з цими результатами.

35. Зарахування на перший курс на місця державного замовлення заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться на конкурсній основі до 1 серпня включно.

Зарахування на заочну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок юридичних та фізичних осіб, проводиться протягом року в терміни, визначені приймальною комісією.

36. Без вступних випробувань зараховуються:

а) учасники мiжнародних, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олiмпiад з базових дисциплін за умови вступу на напрями підготовки (спецiальностi), для яких профiлюючим є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олiмпiад;

б) переможці Всеукраїнської універсіади «Інтелектуал – XXI століття», яким Фонд інтелектуальної співпраці «Україна XXI століття» буде надавати підвищені стипендії та сплачувати проживання у гуртожитках.

Дія цього пункту поширюється тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів.

Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям III–IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України дозволяється зараховувати як профілюючі такі навчальні предмети:

37. Поза конкурсом на всі форми навчання зараховуються при одержаннi вступних позитивних оцiнок:

а) особи, яким Законом України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту», надане таке право;

б) дiти-сироти та дiти, якi залишилися без пiклування батькiв;

в) iнвалiди І та II груп і діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спецiальнiстю;

г) особи, яким Законом України «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

д) діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

е) випускники поточного року пiдготовчого вiддiлення НТУ «ХПІ», якi успiшно склали випускнi iспити;

є) діти загиблих внаслідок авіаційної катастрофи в Ірані 23 грудня 2002 року;

ж) діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

38. Вiдповiдно до суми набраних балiв за окремим конкурсом зараховуються на 1-й курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на цiльовi мiсця особи, якi мають цiльове направлення згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості». Особи, якi не зарахованi за цiльовим прийомом, можуть брати участь у конкурсi на загальних засадах.

39. Для осіб, які досягли високих успіхів у навчанні, при вступі на 1 курс денної форми навчання НТУ «ХПІ» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра встановлюється окремий конкурс. Мають право на зарахування на перший курс денної форми навчання університету за окремим конкурсом у разі одержання від 38 до 40 балів на репетиційному або вступному тестуванні з профілюючої дисципліни (математики, хімії або англійської мови – згідно з Додатком 2):

а) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срiбною) медаллю;

б) призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, призери ІІІ етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук з базових предметів і спеціальних дисциплін та призери III-го етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів. Дія цього пункту поширюється тільки на призерів конкурсів (олімпіад), що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення конкурсів (олімпіад) навчались у поточному навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів.

в) переможці (1–3 місця) та призери унiверситетських олiмпiад з профілюючих дисциплін (математики, хiмiї та «Перекладу» – згідно з Додатком 2) та переможці (1–3 місця) унiверситетських олiмпiад з непрофілюючих дисциплін (фiзики, iнформатики, креслення, української та iноземних мов та предмету «Людина та суспільство»);

г) призери першостей та чемпіонатів України, Європи та світу, призери міжнародних спортивних змагань 2006 та 2007 років за рекомендацією кафедри фізичного виховання.

Мають право на зарахування на перший курс денної форми навчання університету за окремим конкурсом у разі одержання від 32 до 40 балів на репетиційному або вступному тестуванні з профілюючої дисципліни:

а) випускники вищих навчальних закладiв I–II рiвнiв акредитацiї та професiйно-технічних навчальних закладів (на базi основної школи), якi отримали диплом з вiдзнакою та документ про повну загальну середню освіту з оцінками тільки 7–12 (за 12-бальною шкалою);

б) випускники технікумів або коледжів (на базі повної загальної середньої освіти), які мають диплом з відзнакою та документ про повну загальну середню освіту з оцінками тільки 7–12 за умови, що вони вступають на профільну спеціальність.

Зарахування вступників за цим пунктом Правил прийому здійснюється тільки на підставі оцінки з профілюючого тестування. В разі виникнення напівпрохідного балу переважне право на зарахування визначається згідно з п. 40 цих Правил.

40. Серед абітурієнтів, які вступають на рівних умовах (за рівним ступенем пріоритетності згідно з п. 28) та набрали однакову конкурсну суму балiв, мають переважне право на зарахування на денну форму навчання:

41. Серед абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання, переважне право на зарахування (за інших рівних умов) мають:

42. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026.

43. Зарахування іноземців відповідно до міжнародних договорів, загальнодержавних програм, договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами проводиться до 15 листопада.

44. За рекомендацiєю органiв охорони здоров’я та соцiального захисту населення приймальна комiсiя розглядає питання про можливiсть зарахування до унiверситету понад державне замовлення за результатами спiвбесiди з правом навчання за мiсцем проживання iнвалiдiв, якi не спроможнi вiдвiдувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.

45. Вступники, які успішно склали вступні іспити до Харківського Гвардійського інституту танкових військ НТУ «ХПІ» (далі – ХГІТВ), але не витримали конкурсу, мають право на участь у конкурсі за результатами цих іспитів при вступі до НТУ «ХПІ» на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

46. Рішення про зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за результатами вступних тестувань, відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти, за заявою вступника, що подається до приймальної комісії.

47. Зарахування вступників з оплатою навчання за рахунок пільгових довгострокових державних кредитів проводиться до 20 серпня.

48. Зарахування випускникiв технікумів та коледжів, що входять до Навчального комплексу НТУ «ХПІ», на вiдповiднi старші курси за узгодженими (індивідуальними) навчальними планами здiйснюється за наявності вакантних місць за результатами комплексного тестування з конкурсних дисциплін (згідно з Додатком 2) та за фахом за умови оплати вартості підготовки за скорочені курси (семестри) навчання.

На старші курси НТУ «ХПІ» без відповідної оплати можуть бути зараховані:

49. Допуск до участі у конкурсі осіб, які складали вступні випробування в іншому вищому навчальному закладі, на іншому факультеті, для вступу на інший напрям, на іншу спеціальність, за іншою формою навчання або джерелом фінансування дозволяється рішенням приймальної комісії за заявою абітурієнта за умови відповідності вступних випробувань та наявності вакантних місць.

50. Учні навчальних закладів системи загальної середньої освіти, що працюють з університетом у складі Навчального комплексу або мають відповідні угоди з НТУ «ХПІ», за власним бажанням мають право проходити в університеті підсумкову державну атестацію (тобто зарахувати оцінки, отримані в НТУ «ХПІ», як випускні в школі).

Результатами цієї атестації можуть бути оцінки, отримані на університетських олімпіадах або репетиційних тестуваннях з української мови, математики, хімії, англійської мови (для вступників на спеціальність «Переклад»), а також на олімпіадах НТУ «ХПІ» з фізики та інформатики.

Перерахунок оцінок, отриманих на репетиційних тестуваннях в НТУ «ХПІ» та на університетських олімпіадах з української мови, здійснюється згідно з Додатком 6.

Оцінки, отримані на олімпіадах НТУ «ХПІ» з інших дисциплін, перераховуються відповідними комісіями в 12-бальну шкалу (з урахуванням підвищеного рівня складності завдань) та затверджуються рішенням приймальної комісії.

Атестація в НТУ «ХПІ» може проводитися за умови, що випускник має досягнення у навчанні на достатньому та високому рівні, та за згодою педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України № 588 від 14.12.2000 р.).

51. Апеляції на результати репетиційних або вступних тестувань повинні подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів тестування. Апеляції розглядають відповідні апеляційні комісіії, склад яких затверджений наказом ректора НТУ «ХПІ». Апеляції на результати університетських олімпіад не приймаються.

52. Особи, якi без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днiв від їх початку, вiдраховуються з вищого навчального закладу. На звiльненi при цьому мiсця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осiб, якi склали вступні випробування в цей чи інший навчальний заклад відповідного рівня акредитації.

53. Прийом до Харківського Гвардійського ордена Червоної Зірки інституту танкових військ імені Верховної Ради України НТУ «ХПІ» здійснюється згідно з Правилами прийому до ХГІТВ. Відбір кандидатів на зарахування до складу курсантів здійснює відбіркова комісія ХГІТВ. Зарахування до ХГІТВ проводить приймальна комісія НТУ «ХПІ» на чолі з ректором НТУ «ХПІ».

Правила прийому до ХГІТВ узгоджуються з начальником Головного управління кадрової політики Міністерства оборони України та затверджуються Головою приймальної комісії.

54. Прийом до Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» здійснюється згідно з «Правилами прийому до Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ».

55. Усі питання, пов’язані з прийомом до НТУ «ХПІ» та його структурних підрозділів (Верстатоінструментального технікуму, Полтавського політехнічного коледжу та Харківського Гвардійського ордена Червоної Зірки інституту танкових військ імені Верховної Ради України НТУ «ХПІ») вирiшуються приймальною комiсiєю унiверситету.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ВЕРСТАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕХНІКУМУ НТУ «ХПІ»

56. На Правила прийому до Верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» розповсюджується дія таких пунктів Правил прийому до НТУ «ХПІ»:

п. п. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12–14, 19, 24, 36–38, 43, 44, 49, 51, 52, 55.

Відмінні особливості Правил прийому до Верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» наведені в п. 57–68.

57. Прийом до Верстатоінструментального технікуму здійснюється для пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем – «молодший спеціаліст».

58. Особи з базовою загальною середньою освітою можуть бути зараховані на перший курс Верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» для продовження навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник», можуть бути зараховані на перший курс Верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» на місця державного замовлення для продовження в установленому порядку навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – «молодший спеціаліст» за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню.

59. Прийом документів на місця державного замовлення Верстатоінструментального технікуму проводиться: на денну форму навчання – з 23 червня по 22 липня, на заочну форму навчання – з 23 липня по 22 серпня.

Прийом документів на місця, що фінансуються за рахунок фізичних, юридичних осіб проводиться: на денну форму навчання з 23 червня по 22 серпня, на заочну форму навчання – з 23 липня протягом року.

60. До заяви про вступ до Верстатоінструментального технікуму вступники додають документ про базову середню освіту, документ про повну загальну середню освiту або документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

61. Особи, які вступають до Верстатоінструментального технікуму на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління районних державних адміністрацій.

62. Вступні випробування до Верстатоінструментального технікуму проводяться у формі комплексного тестування (з математики та української мови), яке оцінюється за дванадцятибальною системою.

Слухачi пiдготовчих курсiв мають право до 1 червня скласти репетиційні тестування. Бали, отримані на репетиційних тестуваннях, за бажанням абiтурiєнта можуть бути зараховані як вступні конкурсні.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні тестування в зазначений за розкладом час, або на тестуванні отримали менш, ніж 4 бали, а також ті, що забрали документи після початку вступних тестувань, до участі в конкурсі не допускаються.

63. Комплексні тестування для вступу на місця державного замовлення проводяться: на денну форму навчання – з 23 липня по 30 липня, на заочну форму – з 23 серпня по 25 серпня.

Комплексні тестування для вступу на місця, що фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб, проводяться: на денну форму навчання – по 25 серпня, на заочну форму – протягом року.

64. Конкурс при вступі до Верстатоінструментального технікуму проводиться за спеціальностями (Додаток 3).

65. До Верстатоінструментального технікуму на місця держзамовлення за конкурсом зараховуються абітурієнти, які успішно пройшли конкурсні тестування, відповідно до суми отриманих балів.

66. Зарахування до Верстатоінструментального технікуму проводиться:

– на місця державного замовлення: на денну форму навчання в 2 етапи (І етап – з 6 по 8 липня (для слухачів підготовчих курсів); ІІ етап – до 10 серпня), на заочну форму навчання – до 30 серпня;

– на місця, що фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб: на денну форму навчання – до 30 серпня, на заочну форму навчання – протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

Кількість місць, на які можуть бути зараховані абітурієнти на І етапі конкурсу, не може перевищувати:

– 60 % від обсягу державного замовлення для спеціальностей «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів», «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і роботехнічних комплексів», «Виробництво гідравлічних та пневматичних засобів автоматизації»;

– 40 % від обсягу державного замовлення для спеціальності «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки».

67. При однаковій кількості набраних конкурсних балів право на першочергове зарахування до Верстатоінструментального технікуму мають:

68. Зарахування вступників Верстатоінструментального технікуму, що мають повну загальну середню освіту, здійснюється на другий курс денної форми навчання за результатами комплексного тестування (з математики та української мови), яке оцінюються за дванадцятибальною системою та за умови наявності вакантних місць, що фінансуються за рахунок державного бюджету, а також у межах ліцензійного обсягу на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

НАША АДРЕСА:

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.

Їхати до ст. метро «Пушкінська» або «Архітектора Бекетова».

ЦЕНТРАЛЬНА ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:

Учбовий корпус № 2, 1 поверх; т. (057) 707-66-34.

ПІДГОТОВЧИ КУРСИ:

Адміністративний корпус, правий під’їзд, 3 поверх; т. (057) 707-62-31.

ФАКУЛЬТЕТ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО НАВЧАННЯ:

Математичний корпус, к. 213; т. (057) 707-62-58.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет