ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

#9 от 16.04.2004

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. До Національного технічного університету “Харкiвський полiтехнiчний інститут” та його верстатоінструментального технікуму приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які виявили бажання здобути вищу освіту.
 2. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.Особи з базовою загальною середньою освітою можуть бути зараховані на перший курс верстатоінструментального технікуму для продовження навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
  На перший і наступні курси можуть бути зараховані особи, які мають диплом державного зразка про неповну, базову, повну вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незавершену вищу освіту.
  Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник, можуть бути зараховані на перший курс верстатоінструментального технікуму на місця державного замовлення для продовження в установленому порядку навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню.
  Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, мають право вступати на перший курс НТУ “ХПІ” на місця державного замовлення, а також для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному рівню, і навчання за узгодженими навчальними планами.
   
 3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців”, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” та від 05.08.98 № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”.
  Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право на освіту нарівні з громадянами України. Мешканці суміжних прикордонних областей Російської Федерації (Додаток 1), які направлені на навчання до НТУ “ХПІ”, мають право на освіту нарівні з громадянами України при наявності відповідних квот.
  Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.
  Iноземцi українського походження користуються такими самими правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками мiжнародних олiмпiад із загальноосвiтніх предметів, вступне випробування з яких визначено НТУ “ХПІ” як профiлююче для вступу на обрану вступником спецiальнiсть (Додаток 2).
  Всі інші іноземці укладають контракт на підготовку з гарантією повної компенсації витрат.
  Всі іноземці, в тому числі ті, що користуються правами громадян України, повинні після зарахування пройти реєстрацію у Центрі підготовки іноземних громадян НТУ “ХПІ” протягом місяця після перетинання державного кордону України.
   
 4. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в НТУ “ХПІ” та його верстатоінструментальному технікумі незалежно вiд статi, раси, нацiональності, соцiального i майнового стану, роду та характеру занять, свiтоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, вiросповiдання, стану здоров’я, мiсця проживання та iнших обставин.
  Громадянам України гарантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у НТУ “ХПІ” та його верстатоінструментальному технікумі за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.
  Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати другу вищу освіту за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.
   
 5. Прийом до унiверситету здійснюється для пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями бакалавра, спеціаліста, магістра.
  Прийом до верстатоінструментального технікуму здійснюється для пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем  молодший спеціаліст (Додаток 3).
  Нормативний зміст та термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається стандартами вищої освіти.
   
 6. Фінансування підготовки фахівців в НТУ “ХПІ” та у верстатоінструментальному технікумі здійснюється:
   
  • за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів  за державним замовленням;
  • за рахунок пільгових довгострокових кредитів;
  • за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

  Обсяги прийому на перший курс НТУ “ХПІ” та його верстатоінструментального технікуму, а також обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями  спеціаліст та магістр за рахунок коштів державного бюджету визначаються Міністерством освіти і науки України з урахуванням видатків Державного бюджету.
  Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” НТУ “ХПІ” здійснює прийом студентів і слухачів з оплатою вартості навчання на договірній основі, у межах чисельності, обумовленої ліцензією, понад установлені обсяги прийому на навчання, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

 7. З метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів, відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” і постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” (з доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 № 1298) при вступі до вищих навчальних закладів організовується цільовий прийом.
  При доведенні Міністерством освіти і науки України або іншими центральними органами виконавчої влади квот цільового прийому до НТУ “ХПІ” на поточний навчальний рік, рiшенням приймальної комiсiї видiляються мiсця для цільового прийому в межах обсягу пiдготовки за державним замовленням, але їх кiлькiсть не повинна перевищувати 25% від державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності).
   
 8. Організацію прийому до НТУ “ХПІ” та його верстатоінструментального технікуму здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора НТУ “ХПІ”, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію НТУ “ХПІ”, затвердженим ректором.
  Для організації та проведення вступних випробувань на перший курс створюються предметні екзаменаційні комісії НТУ “ХПІ”. Для організації та проведення вступних випробувань у формі співбесід на перший та наступні курси (в т.ч. для підготовки спеціалістів та магістрів)  комісії для проведення співбесід (атестаційні комісії). Склади предметних екзаменаційних і атестаційних комісій, комісій для проведення співбесід затверджується ректором НТУ “ХПІ”. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій, комісій для проведення співбесід та структурних підрозділів НТУ “ХПІ” з питань організації прийому визначаються ректором відповідно до Положення про приймальну комісію НТУ “ХПІ”.
  НТУ “ХПІ” створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатом про акредитацію з напряму підготовки або спеціальності, що дають право на отримання документа державного зразка про вищу освіту, як в самому університеті, так і в його відокремлених структурних підрозділах.
  НТУ “ХПІ” забезпечує дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

  ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
   
 9. Прийом документів від вступників здійснюють технічні приймальні комісії факультетів та верстатоінструментального технікуму НТУ “ХПІ”, а також відбіркова комісія Чернівецького факультету, склади яких затверджені наказом голови приймальної комісії (ректора) НТУ “ХПІ”.
  Прийом документів від іноземців, які укладають контракт на підготовку з гарантією повної компенсації витрат, здійснює центр підготовки іноземних громадян НТУ "ХПІ".
   
 10. Прийом документiв до НТУ “ХПІ” проводиться:
   
  • на всi форми навчання на місця держзамовлення  з 20 квiтня до 8 липня.
  • на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб  з 20 квiтня до 25 серпня.

  Прийом документів до верстатоінструментального технікуму проводиться з 1 червня до 22 липня на денну форму навчання, з 4 травня до 22 серпня  на місця держзамовлення на заочну форму навчання.
  Прийом на заочну форму навчання НТУ "ХПІ" та верстатоінструментального технікуму на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб, здійснюється протягом року в терміни, визначені приймальною комісією.
   

 11. До заяви про вступ до університету або верстатоінструментального технікуму, яка вступником подається особисто і в якій вказується напрям підготовки (обрана спеціальність) і форма навчання, вступники додають:
   
  • документ державного зразка про повну загальну середню освiту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень)  при вступі до НТУ “ХПІ” або документ про базову середню освіту (документ про повну загальну середню освiту або документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень)  при вступі до верстатоінструментального технікуму в оригiналi або його ксерокопію, завірену за оригіналом в НТУ “ХПІ” або у встановленому порядку;
  • медичну довiдку за формою 086  У, завірену лікарем медичної комісії НТУ "ХПІ", в якій вказані зроблені щеплення та результати флюроогляду за поточний рік;
  • 6 фотокарток розмiром 3x4 см;
  • витяг з трудової книжки (для осiб, якi мають стаж роботи).

  Паспорт (свiдоцтво про народження для осiб, якi за вiком не мають паспорта), вiйськовий квиток (посвiдчення про приписку до призовної дiльницi), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) вступник пред’являє особисто.
  Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пiльги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), встановленими нормативно-правовими актами, в терміни, визначені для подання документів.
  Іноземці, які уклали контракт на підготовку з гарантією повної компенсації витрат, додають цей контракт до вказаних документів.
  Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у п’ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінал документа про освіту до приймальної (відбіркової) комісії структурного підрозділу НТУ “ХПІ”, в якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.
  Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали оригіналу документа про освіту до приймальної (відбіркової) комісії НТУ “ХПІ” або його верстатоінструментального технікуму, на навчання на місця державного замовлення, а також за рахунок пільгових довгострокових кредитів не зараховуються.
   

 12. При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах) оригінал документа про освіту державного зразка зберігається у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.
  Під час зарахування на навчання за іншою програмою підготовки за кошти фізичних або юридичних осіб вступник подає за призначенням завірену ксерокопію документа про освіту державного зразка та довідку вищого навчального закладу, в якому зберігається оригінал.
  Копія документа про освіту разом із довідкою зберігається у вищому навчальному закладі, в якому студент навчається за кошти фізичних або юридичних осіб протягом усього терміну навчання.
   
 13. Особи, які вступають до НТУ “ХПІ” на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (для верстатоінструментального технікуму  відповідними органами управління районних державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з вищими навчальними закладами відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
   
 14. Прийом на навчання за освітньо-професійними програмами спеціалістів та магістрів осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти) за відповідним напрямом підготовки в НТУ “ХПІ” здійснюється за конкурсом на підставі оцінок із додатка до диплома про базову (повну) вищу освіту.
   
 15. НТУ “ХПІ” здійснює прийом на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем  магістр за державним замовленням осіб, які здобули базову вищу освіту відповідного напряму підготовки в іншому вищому навчальному закладі. Такий прийом здійснюється за направленнями вищих навчальних закладів, в якому особа здобула базову вищу освіту, відповідно до виділених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади місць.
   
 16. Для отримання другої вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями 8.000002 “Інтелектуальна власність” (на економічному факультеті) та 8.000003 “Управління проектами”, або за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за спеціальністю 6.030500 “Переклад”, приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з будь-якої іншої спеціальності. Зарахування їх проводиться за результатами співбесіди за фахом.
  Для отримання другої вищої освіти за індивідуальним (або узгодженим) навчальним планом за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра приймаються особи, які мають диплом про повну вищу освіту з будь-якої іншої спеціальності. Прийом здійснюється на підставі оцінок із додатка до диплома про повну вищу освіту лише при наявності вакантних місць (в межах ліцензійного обсягу).

  ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
   
 17. Прийом до університету та верстатоінструментального технікуму незалежно від фінансування підготовки та форми навчання проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань (співбесіди або вступних іспитів).
  Усі вступні випробування при прийомі на перший курс проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів.
  При прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями  спеціаліст, магістр, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки (за скороченими програмами навчання) програми вступних випробувань визначає вищий навчальний заклад.
   
 18. Без вступних випробувань до НТУ “ХПІ” та його верстатоінструментального технікуму зараховуються:
   
  • учасники мiжнародних, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олiмпiад з базових дисциплін за умови вступу на напрями підготовки (спецiальностi), для яких профiлюючим є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олiмпiад;
  • переможці Всеукраїнської універсіади "Інтелектуал  XXI століття", яким Фонд інтелектуальної співпраці "Україна  XXI століття" буде надавати гранти на навчання та стипендії.

  Дія цього пункту поширюється тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у 2003/2004 навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів  при вступі до НТУ “ХПІ” та верстатоінструментального технікуму на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах  при вступі до верстатоінструментального технікуму на основі базової загальної середньої освіти (крім переможців Всеукраїнської універсіади "Інтелектуал  ХХІ століття").
  Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям ІІІ  ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів  захистів науково-дослідницьких робіт учнів  членів Малої академії наук України при вступі на напрями підготовки “прикладна математика”, “комп’ютерні науки”, “комп’ютерна інженерія”, “комп’ютеризовані системи, автоматика і управління” дозволяється зараховувати як профільний навчальний предмет “інформатика та обчислювальна техніка”.
   

 19. Співбесіди на денну форму навчання на місця державного замовлення проводяться по 7 липня. Вступні іспити на денну та співбесіди на заочну форму навчання на місця державного замовлення проводяться з 9 липня.
  Вступні іспити до верстатоінструментального технікуму проводяться: на денну форму навчання  з 23 липня до 30 липня, співбесіди на заочну форму на місця держзамовлення з 25 серпня до 30 серпня.
   
 20. Мають право на зарахування за результатами спiвбесiди з української (росiйської) мови, математики, фiзики (або хiмiї  для напрямів підготовки “Хімічна технологія та інженерія”, “Екологія”, “Харчова технологія та інженерія”, “Біотехнологія”), та за фахом (на спеціальність "Переклад"  з англійської мови, української (російської) мови, та за фахом) на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету або за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, на денну форму навчання НТУ “ХПІ”:
   
  • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срiбною) медаллю;
  • випускники вищих навчальних закладiв I  II рiвнiв акредитацiї та професiйно-технічних навчальних закладів (на базi основної школи), якi отримали диплом з вiдзнакою та документ про повну загальну середню освіту з оцінками тільки “4”  “5” (“7”  “12”);
  • випускники технікумів або коледжів (на базі повної загальної середньої освіти), які мають диплом з відзнакою та документ про повну загальну середню освіту з оцінками тільки “4” та "5" ("7"  "12" для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти) за умови, що вони вступають на профільну спеціальність;
  • призери ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, призери II  ІІІ етапів конкурсів  захистів науково-дослідницьких робіт учнів  членів Малої академії наук з базових предметів і спеціальних дисциплін та призери III-го етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів. Дія цього пункту поширюється тільки на призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у 2003/2004 навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів  при вступі до НТУ “ХПІ” та до верстатоінструментального технікуму на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах  при вступі до верстатоінструментального технікуму на основі базової загальної середньої освіти.
  • особи, яким надане таке право Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (у редакції Закону України вiд 19.12.91 зі змiнами та доповненнями);
  • переможцi унiверситетських олiмпiад з математики, фiзики, хiмiї, iнформатики, креслення, української та iноземних мов, якi мають документ про середню освiту з оцінками тільки “4” та "5" ("7"  "12" для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти);
  • особи, якi мають документ про середню освiту з оцінками тільки “4” та "5" ("7""12" для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти) i рекомендованi затвердженими Радою НТУ "ХПІ" провiдними викладачами шкiл з математики, фiзики, хiмiї (по одному абiтурiєнту);
  • призери першостей та чемпіонатів України, Європи та світу, призери міжнародних спортивних змагань 2003 та 2004 років.
    
 21. Мають право на зарахування за результатами спiвбесiди з фiзики (математики  для напрямів підготовки “Хімічна технологія та інженерія”, “Екологія”, “Харчова технологія та інженерія”, “Біотехнологія”; англійської мови  для напряму "Філологія") та за фахом на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету або за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, на денну форму навчання НТУ “ХПІ”: випускники поточного року пiдготовчих курсiв, елітарних шкіл, ліцею “Професіонал”, навчальних закладів, що входять до Навчального комплексу НТУ "ХПІ", які на репетиційних іспитах отримали не менш, ніж 7 балів з української (російської) мови (диктант) та не менш, ніж 32 бали з математики (або хімії, або англійської мови) і мають документ про середню освiту з оцінками тільки “4” та "5" ("7""12" для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти).
   
 22. Мають право на зарахування до верстатоінструментального технікуму на денну форму навчання за результатами співбесіди з математики, фізики, української (російської) мови та за фахом:
   
  • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти)  на місця, що фінансуються за рахунок Державного бюджету або за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб;
  • випускники вищих навчальних закладів I  II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою, та особи, зазначені у п.п. 20д, 20е  на місця, що фінансуються за рахунок Державного бюджету або за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб;
  • особи з повною загальною середньою освiтою  на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб;
  • особи, якi мають документ про базову середню освiту з оцінками тільки “4” та "5" ("7"  "12" для випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти)  на місця, що фінансуються за рахунок Державного бюджету.
    
 23. Кількість місць для категорій осіб, зазначених у п.20  22, повинна не перевищувати 60% місць державного замовлення.
   
 24. Вступники на місця державного замовлення денної форми навчання НТУ “ХПІ”, які не мають права на зарахування за результатами співбесіди згідно з п.20, 21 цих правил, складають два іспити: математика письмово (або хімія усно  для напрямів підготовки “Хімічна технологія та інженерія”, “Екологія”, “Харчова технологія та інженерія”, “Біотехнологія”), які оцінюються за сорокабальною системою, та українська мова (диктант), який оцінюється за десятибальною системою.
  Вступники на спеціальність 6.030500 "Переклад" складають іспити з англійської мови (комплексна форма), який оцінюється за сорокабальною системою, та з української мови (диктант), який оцінюється за десятибальною системою.
  Вступники до верстатоінструментального технікуму на місця державного замовлення денної форми навчання, які не мають права на зарахування за результатами співбесіди згідно з п.22 цих правил, складають вступні іспити з української мови (диктант), математики (усно), які оцінюються за дванадцятибальною системою.
  Вступники, які не атестовані з української мови, складають іспит з російської мови (диктант).
   
 25. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування в зазначений за розкладом час, або отримали менш, ніж 5 балів на іспиті з української (російської) мови та менш, ніж 16 балів на іспиті з математики, хімії або англійської мови (вступники технікуму  менш, ніж 4 бали) а також ті, що забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях і конкурсі не допускаються.
   
 26. Вступники на денну форму навчання НТУ “ХПІ” та його верстатоінструментального технікуму, які мають контракти з гарантією компенсації витрат на підготовку і не мають права на зарахування за результатами співбесіди згідно з п.20  22 цих правил, складають обов’язковий іспит з української (російської) мови. Вступники спеціальності 6.030500 "Переклад" додатково проходять співбесіду з англійської мови.
   
 27. На навчання без вiдриву вiд виробництва на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету або за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, вступники НТУ "ХПІ" та верстатоінструментального технікуму зараховуються за результатами рейтингової спiвбесiди з математики, фізики (хімії  для напрямів підготовки “Хімічна технологія та інженерія”, “Екологія”, “Харчова технологія та інженерія”, “Біотехнологія”), української (російської) мови та за фахом.
   
 28. Абітурієнтам, які успішно склали вступні іспити на денну форму навчання, результати цих іспитів можуть бути зараховані як результат рейтингової співбесіди з відповідних дисциплін для вступу на навчання без вiдриву вiд виробництва на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
   
 29. Учні системи доуніверситетської підготовки НТУ "ХПІ" (слухачi пiдготовчих курсiв, учні елiтарних шкiл унiверситету, а також закладів, що входять до Навчального комплексу університету) та лiцею "Професіонал" мають право скласти репетиційні іспити з математики (з хімії  для напрямів підготовки “Хімічна технологія та інженерія”, “Екологія”, “Харчова технологія та інженерія”, “Біотехнологія”; з англійської мови  для напряму "Філологія") та української (росiйської) мови до 1 червня. Бали, отримані на двох репетиційних iспитах, можуть за бажанням абiтурiєнта зараховуватись як конкурсні для вступу на місця держзамовлення.
  Учні системи доуніверситетської підготовки та лiцею "Професіонал", які бажають вступати на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, допускаються до складання репетиційного іспиту з української (російської) мови, результат якого за їх бажанням може бути зарахований як вступний іспит.
  Репетиційні іспити приймають члени предметних екзаменаційних комiciй унiверситету.
   
 30. Абітурієнти, які не навчались в системі доуніверситетської підготовки, але бажають вступати на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, допускаються до складання репетиційного іспиту тільки з української (російської) мови, що проводиться за окремим розкладом.

  ЗАРАХУВАННЯ
   
 31. Зарахування на денну форму навчання на місця державного замовлення за результатами співбесіди проводиться до 8 липня.

  Зарахування за наслідками конкурсу проводиться:
   
  • на місця держзамовлення на денну та заочну форми навчання  не пізніше 1 серпня;
  • на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб: на денну форму навчання  до 30 серпня.

  Зарахування до НТУ "ХПІ" та його верстатоінструментального технікуму на заочну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок юридичних та фізичних осіб, проводиться протягом року в терміни, визначені приймальною комісією.
  Зарахування до верстатоінструментального технікуму проводиться: на денну форму навчання  до 10 серпня, на заочну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету  до 31 серпня.
  Зарахування вступників з оплатою навчання за рахунок пільгових довгострокових державних кредитів проводиться до 20 серпня.
  Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340.
  Зарахування іноземців відповідно з міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України проводиться до 15 жовтня.
   

 32. Конкурс в НТУ “ХПІ” та його верстатоінструментальному технікумі проводиться по факультетах або спецiальностях (Додаток 4).
   
 33. Поза конкурсом до НТУ “ХПІ” та його верстатоінструментального технікуму зараховуються при одержаннi вступних позитивних оцiнок:
   
  • особи, яким Законом України “Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту” в редакції від 22.10.93, зі змінами та доповненнями, надане таке право;
  • дiти  сироти та дiти, якi залишилися без пiклування батькiв;
  • iнвалiди І та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спецiальнiстю;
  • особи, яким Законом України “Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи” (в редакцiї Закону України вiд 19.12.91 iз змiнами та доповненнями вiд 01.07.92 та 06.06.96) надане таке право;
  • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
  • випускники пiдготовчого вiддiлення при НТУ "ХПІ", якi успiшно склали випускнi iспити;
  • діти загиблих внаслідок авіаційної катастрофи в Ірані 23 грудня 2002 року;
  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.
    
 34. До унiверситету на денну форму навчання на місця держзамовлення за конкурсом зараховуються абiтурiєнти, якi успiшно витримали вступні іспити відповідно до суми балів, отриманих на цих iспитах, i балiв з однієї конкурсної дисциплiни (фізики, математики або історії України згідно Додатка 2), які визначаються перерахуванням оцінки з цієї дисципліни з документа про середню освiту за п’ятибальною системою (Додаток 5).
  Випускники середніх загальноосвітніх навчальних закладів, які брали участь у зовнішньому сертифікаційному тестуванні з математики в 2004 році, мають право за власним бажанням зарахувати його результати, підтверджені відповідними сертифікатами Центру тестових технологій, як конкурсну оцінку з відповідної дисципліни для вступу на напрями підготовки “Хімічна технологія та інженерія”, “Харчова технологія та інженерія”, “Екологія” та ”Біотехнологія”.
  До верстатоінструментального технікуму на місця держзамовлення за конкурсом зараховуються абітурієнти, якi успiшно витримали конкурсні iспити, відповідно до суми балiв, отриманих на цих iспитах.
   
 35. Серед абітурієнтів, які набрали однакову конкурсну суму балiв, право на першочергове зарахування до НТУ "ХПІ” та його верстатоінструментального технікуму мають:
   
  • особи, яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” в редакції від 21.03.91 зі змінами та доповненнями надане таке право;
  • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;
  • особи, якi проживають у забрудненiй зонi внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС;
  • дiти  напiвсироти;
  • особи, зазначені в п.20-а, 20-б, 20-в (медалісти та особи, що мають диплом з відзнакою);
  • випускники пiдготовчих курсiв НТУ "ХПІ”, елітарних шкіл та закладів, що входять до Навчального комплексу НТУ "ХПІ";
  • особи, якi виявили нахил до обраної спецiальностi (випускники технiкумiв, коледжів, професiйно-технічних навчальних закладів, переможцi олiмпiад);
  • особи, якi мають стаж роботи за фахом не менше року;
  • особи, якi мають вищi бали з профiльних дисциплiн;
  • випускники старшої школи, нагороджені похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільними є вступні іспити з цих предметів;
  • особи, які мають вищий середній бал в документі про середню освіту (підрахований за 5-ти бальною системою, Додаток 5).

  При однаковій кількості набраних конкурсних балів право на першочергове зарахування до верстатоінструментального технікуму мають особи, які мають стаж роботи; особи, які направлені підприємствами на основі договору; особи, які мають в документі про освіту вищі бали з конкурсних дисциплін (Додаток 5).
   

 36. Зарахування до НТУ "ХПІ" на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, здійснюється за конкурсом за результатами іспиту з української (російської) мови і двох конкурсних дисциплін з документу про освіту (Додатки 2, 5).
  Зарахування до верстатоінструментального технікуму на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, здійснюється за конкурсом за результатами іспиту з української (російської) мови і другої конкурсної дисципліни з документу про освіту (Додатки 2, 5).
   
 37. Вступники, які успішно склали вступні іспити до Інституту танкових військ при НТУ “ХПІ”, але не витримали конкурсу до ІТВ, мають право на участь у конкурсі за результатами цих іспитів при вступі до НТУ “ХПІ” на місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
   
 38. Рішення про зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається приймальною комісією НТУ "ХПІ" на підставі заяви вступника, за результатами складання вступних випробувань відповідно до встановленої університету квоти. Порядок зарахування здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2000 № 844.
   
 39. Зарахування випускникiв технікумів та коледжів, що входять до Навчального комплексу НТУ "ХПІ”, на вiдповiднi старші курси за узгодженими навчальними планами на вакантні місця, що фінансуються за рахунок державного бюджету, здiйснюється за результатами співбесіди з математики, фiзики (або хiмiї), української (росiйської) мови та за фахом за умови оплати вартості підготовки за скорочені курси (семестри) навчання. Зарахування випускників верстатоінструментального технікуму НТУ "ХПІ" здійснюється без оплати.
  Зарахування цієї ж категорії осіб на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, здійснюється за результатами співбесіди з української (росiйської) мови та за фахом або згідно з п.36 цих правил в межах ліцензійного обсягу відповідної спеціальності.
   
 40. Зарахування вступників верстатоінструментального технікуму, що мають повну загальну середню освіту, здійснюється на другий курс денної форми навчання за результатами співбесіди та за умови наявності вакантних місць, що фінансуються за рахунок державного бюджету, а також у межах ліцензійного обсягу на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, згідно з п.п. 22, 36 цих правил.
   
 41. Учасникам олімпіад НТУ "ХПІ” з математики, хімії, української мови та англійської мови для вступників на спеціальність “Переклад”, що є конкурсними при вступі на відповідні спеціальності НТУ "ХПІ” (Додаток 2), які набрали певну кількість балів за встановленою шкалою, затвердженою приймальною комісією, олімпіадні роботи з вказаних дисциплін за бажанням абітурієнта можуть зараховуватись як вступні конкурсні роботи.
   
 42. За рекомендацiєю органiв охорони здоров’я та соцiального захисту населення приймальна комiсiя розглядає питання про можливiсть зарахування до унiверситету або технікуму понад державне замовлення за результатами спiвбесiди з правом навчання за мiсцем проживання iнвалiдiв, якi не спроможнi вiдвiдувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.
   
 43. Вiдповiдно до суми набраних балiв за окремим конкурсом зараховуються на 1-й курс на цiльовi мiсця особи, якi мають цiльове направлення згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.99 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”. Особи, якi не зарахованi за цiльовим прийомом, можуть брати участь у конкурсi на загальних засадах.
   
 44. Допуск до участі у конкурсі щодо вступу до НТУ "ХПІ” та його верстатоінструментального технікуму осіб, які складали вступні випробування в іншому вищому навчальному закладі, на іншому факультеті, для вступу на іншу спеціальність, за іншою формою навчання або джерелом фінансування дозволяється рішенням приймальної комісії за заявою абітурієнта за умови відповідності вступних випробувань та наявності вакантних місць.
   
 45. Учні навчальних закладів системи загальної середньої освіти, що працюють з університетом у складі Навчального комплексу або мають відповідні угоди з НТУ "ХПІ", за власним бажанням мають право проходити в університеті підсумкову державну атестацію (тобто зарахувати оцінки, отримані в НТУ "ХПІ", як випускні в школі). Результатами цієї атестації можуть бути оцінки, отримані на університетських олімпіадах або репетиційних іспитах з української мови, математики, хімії, англійської мови для вступників на спеціальність "Переклад", а також на олімпіадах НТУ "ХПІ" з фізики та інформатики.
  Атестація в НТУ "ХПІ" може проводитися за умови, що випускник має досягнення у навчанні на достатньому та високому рівні, та за згодою педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України № 588 від 14.12.2000 р.).
  Перерахунок оцінок, отриманих під час проходження підсумкової державної атестації в НТУ "ХПІ", здійснюється згідно з Додатком 6.
   
 46. Апеляція на результати репетиційних або вступних іспитів повинна подаватись в день проведення усного іспиту, а з письмового  не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів іспиту. Апеляції на олімпіадні роботи не приймаються. Апеляції розглядають відповідні апеляційні комісіії, склад яких затверджений наказом ректора НТУ "ХПІ”.
   
 47. Особи, якi без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днiв від дня їх початку, вiдраховуються з вищого навчального закладу. На звiльненi при цьому мiсця проводиться додаткове зарахування за конкурсом осiб, якi склали вступні випробування в цей чи інший навчальний заклад відповідного рівня акредитації.
   
 48. Прийом до Харківського гвардійського ордена Червоної Зірки інститута танкових військ імені Верховної Ради України при НТУ "ХПІ" здійснюється згідно з Правилами прийому до ХГІТВ. Вступні випробування проводять екзаменаційні комісії, затверджені наказом голови приймальної комісії, ректора НТУ "ХПІ". Відбір кандидатів на зарахування до складу курсантів здійснює відбіркова комісія ХГІТВ. Зарахування до ХГІТВ проводить приймальна комісія НТУ "ХПІ" на чолі з ректором НТУ "ХПІ".
  Правила прийому до ХГІТВ узгоджуються з начальником Головного управління кадрової політики Міністерства оборони України та затверджуються Головою приймальної комісії.
   
 49. Усі питання, пов’язані з прийомом до НТУ "ХПІ”, до верстатоінструментального технікуму при НТУ "ХПІ", до Харківського гвардійського ордена Червоної Зірки інституту танкових військ імені Верховної Ради України при НТУ "ХПІ" вирiшуються приймальною комiсiєю унiверситету.

Правила прийому ухвалені на засіданні Вченої ради Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", протокол № 3 від 22 березня 2004 р.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет